ดิฉันนางสาวแพรทอง เอี่ยมศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว(U2t) และได้ทำการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP เกี่ยวกับการทอผ้าไหมและออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่

 กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

         ช่วงวันที่ 10 มิ.ย. – 15 ก.ค. ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว(U2t)ในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ 5 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

       วันที่ 30 มิ.ย.และวันที่ 4 ก.ค. 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทีมงานและอาจารย์ เพื่อวางแผนในการทำงานและการเตรียมพื้นที่จัดอบรมกิจกรรมออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ที่ อบต.บ้านคู

      วันที่ 9 ก.ค. 2564 ทำการลงพื้นที่กับทีมงานและคณะอาจารย์ได้ทำการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP เกี่ยวกับการทอผ้าไหมและการออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ที่หอประชุม อบต.บ้านคู โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการออกแบบลายผ้าไหมให้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านออกแบบลายผ้าเป็นของตนเองและสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองและชุมชน

       วันที่ 13 ก.ค. ประชุมออนไลน์กลุ่มใหญ่ เรื่องจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

สถานการณ์โควิด-19

          จากสถานการณ์พบว่าชาวบ้านจะล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังหลังรับประทานอาหารแล้วชาวบ้านบางคนมักจะใช้มือปิดปากในเวลา จามหรือไอและชาวบ้านส่วนน้อยไม่ชอบสวมหน้ากากอนามัย ในบางครัวเรือนยังขาดแคลนเจล สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยและยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับฉีดวัคซีนและยังพบในตำบลบ้านคูเป็นพื้นที่สีแดงมีหมู่บ้านใกล้เคียงกันติดโควิด 19

 แนวทางแก้ไข       

ชาวบ้านมีความรู้และทราบข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีซึ่งมีผู้นำชุมชนและ อสม.หมู่บ้าน คอยดูแล ให้คำแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และ ทางทีมงานจะไปศึกษาข้อมูล หาความรู้ ทําความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนพร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีน ให้ชุมชนมีความรู้ในการตัดสินใจที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงทําการลงพื้นที่ สํารวจ คัดกรอง คนที่อยู่กลุ่มเสี่ยงในชุมชน หาแนวทางช่วยเหลือกับพี่น้องในชุมชน คลายข้อสังสัย ความวิตกกังวล อีกทั้งอํานวยความสะดวกให้พี่น้องชุมชนก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ทีม AG01 มีแผนการดำเนินงานในเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP มีแผนการดำเนินงานต่อในวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เกี่ยวกับอบรมการทอผ้าไหม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลของข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

การออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          

 

 

 

อื่นๆ

เมนู