บทความประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงแหล่งท่องเที่ยว ณ บ้านบง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาววรรณวิสา ยศนีย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเก็บข้อมูลในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงแหล่งท่องเที่ยว บ้านบง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ในช่วงวันที่ 1-11 พฤษภาคม 64 ปฏิบัติงานประจำติดต่อสื่อสาร/ประสานงานภายในกลุ่มและเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ สรุปและรายงานความก้าวหน้า

ในช่วงวันที่ 6 พฤษภาคม 64 ประชุมออนไลน์กับทางทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในช่วงวันที่ 12 พฤษภาคม 64 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ณ วัดใหม่สามัคคี บ้านโนนสะอาด และประชุมทีมเกี่ยวกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (U2T) ช่วงบ่ายลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในช่วงวันที่ 13–14 พฤษภาคม 64 ปฏิบัติงานประจำติดต่อสื่อสาร/ประสานงานภายในกลุ่มและเก็บรวบรวมข้อมูลในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละชุมชน

การฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

1) ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)
2) ด้านภาษาอังกฤษ (Language Literacy)
3) ด้านสังคม (Social Literacy)
4) ด้านการเงิน (Financial Literacy)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่

สถานที่ : รีสอร์ทหญิงลี ลั้ลลา ณ บ้านบง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 12 พฤษภาคม 64 สอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

การก่อตั้ง : เริ่มก่อตั้งปี 61 (ปัจจุบัน 3 ปีแล้ว)

การจดทะเบียน : มีใบอนุญาตประกอบกิจการเรียบร้อย  

ข้อมูลพื้นฐาน

วัน/เวลา : เปิดบริการตลอด 24 ชม. (เช็คอินเวลา 13.00 น. /เช็คเอาท์เวลา 12.00 น.) จำนวนห้องพักทั้งหมด 30 ห้องรวมห้อง VIP จำนวน 10 ห้อง ระบบความปลอดภัยดีเยี่ยม

ราคา : ห้อง VIP 690 บาท/คืน, ห้องธรรมดา 590 บาท/คืน, ห้องล็อคดาวน์ 390 บาท/คืน ในส่วนของสระว่ายน้ำ ค่าเข้าใช้บริการ 50 บาท/คน  

กลุ่มผู้เข้าใช้บริการ/ลูกค้า

  • กลุ่มผู้เข้าพักงานเลี้ยงรุ่น/จัดกิจกรรมสังสรรค์/ห้องสัมมนาและประชุม
  • กลุ่มผู้เข้าพักจัดงานแต่งงาน
  • กลุ่มผู้เข้าพักงานอุปสมบท
  • กลุ่มผู้เข้าพักงานฌาปนกิจ
  • กลุ่มผู้เข้าพักบุคคลธรรมดาทั่วไป

จุดเด่น : สระว่ายน้ำ/สวนน้ำและสนามหญ้าหน้าตึกใหญ่สามารถจัดกิจกรรมได้

เป้าหมาย

  • เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของตนเองในอนาคตภายภาคหน้า แบ่งสัดส่วนเป็น 50:50 เพื่อเอื้ออำนวยให้แก่ผู้ประกอบการและผู้เข้าใช้บริการ
  • เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและการท่องเที่ยวในตำบลบ้านคู                                                                                                       
  • เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน

ข้อเสนอแนะ

  • มีความต้องการขออนุญาตองค์กรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ กิจกรรมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดทั่วไป
  • ทางรีสอร์ทยังไม่มีเว็บไซต์  

ผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

         ชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตนเองเป็นอย่างดีว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง มีทีมอสม.ประจำหมู่บ้านคอยให้คำแนะนำให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์และอัพเดทข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับจำนวนการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้น-ลดลงของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นประจำทุกวัน

ปัญหา/อุปสรรคในการทำงานและการแก้ไขปัญหา

         ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่บ้านหรือในพื้นที่ใกล้เคียง โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยประสานงานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ผลตอบรับได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและคนในชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

แผนการดำเนินงานต่อไป

         ทีมงาน AG01(2) แผนการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 64 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

สรุปแผนการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

สัปดาห์แรก  ประชุมชี้แจงการทำงาน/วิธีการดำเนินงาน

สัปดาห์ที่ 2–3 จัดโครงการฯ สำรวจและวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

สัปดาห์ที่ 4–5 ประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการรายงานต่ออาจารย์ประจำตำบลและสรุปผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 

อื่นๆ

เมนู