1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนมีนาคม 2564 AG01(02)โครงการยกระดับเศรฐษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านเก่าโก ม.3 ,บ้านบง ม.4 , บ้านโสกดินแดง ม.8 , บ้านโคกพงาด ม.9, บ้านหนองจาน ม10 ต บ้านคู อ. นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์

บทความประจำเดือนมีนาคม 2564 AG01(02)โครงการยกระดับเศรฐษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านเก่าโก ม.3 ,บ้านบง ม.4 , บ้านโสกดินแดง ม.8 , บ้านโคกพงาด ม.9, บ้านหนองจาน ม10 ต บ้านคู อ. นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์

บทความประจำเดือนมีนาคม  2564  กลุ่ม  AG01 ( 2 )  โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์และยกระดับมาตรฐานสินค้า  OTOP  ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล  ณ  บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3  บ้านบง หมู่ที่ 4  บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8  บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9  บ้านหนอจาน หมู่ที่ 10  ของตำลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางพนารัตน์  ชำนิกล้าประเภทประชาชนทั่วไปภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทาลัย  เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  ระยะเวลา 11 เดือน  เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน  ได้แก่  ณ  บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3  บ้านบง หมู่ที่ 4  บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8  บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9  บ้านหนอจาน หมู่ที่ 10  ของตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 2 แบบ  คือ  แบบฟอร์ม 01  ข้อมูลระดับบุคคล  ครัวเรือนและชุมชน  แบบฟอร์ม 02  ผลกระทบจากโรคคิด 19  เพิ่มเติมให้ได้100เปอร์เซนต์

เดือนมีนาคม2564 ดิฉันและเพื่อนๆได้ลงพื้นทีในวันที่3-16/2564เพื่อเก็บแบบฟอร์ม01และ02 เพิ่มเติมเพื่อให้ได้100เปอร์เซ็นต์ พร้อมศึกษาดูงานเสริมของชาวบ้านแต่ละหมู่จุดเด่นของแต่ละหมู่บ้านมีอะไรบ้าง พบว่าบ้านโสกดินแดงจะทำอาชีพเสริมคืนการทอผ้าไหมแต่ไม่ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มจะทำเป็นส่วนตัวมากกว่า นอกจากนั้นก็มีการเลี้ยงโคขุน เพาะเห็นนางฟ้าแต่ไม่ได้จัดเป็นกลุ่มทำเป็นส่วนตัว บ้านหนองจานพบว่าอาชีพเสริมคืนการทอผ้าไหม และเลี้ยงโคขุนแต่ไม่ได้จัดตั้งเป็นกลุ่ม บ้านโคกพงาดอาชีพเสริมก็ทอผ้าไหมเลี้ยงโคขุนแต่ไม่ได้จัตั้งเป็นกลุ่ม บ้านเก่าโกมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มผ้าไหมวิสาหกิจชุมชนทำเป็นอาชียเสริม และทำเป็นส่วนตัวก็มี

จากการสอบถามชาวบ้านการทำอาชีพเสริมจะอาศัยแหล่งน้ำส่วนใหญ่จะพบปัญหาคืนขาดแหล่งน้ำและต้นทุนก็ค่อยข้างสูง

ในส่วนการฝึกทักษะ4ด้านดิฉันได้เรียนภาษาอังกฤษไปแล้ว80เปอร์เซนต์

ปัญหาในด้านการทำงานเก็บข้อมูลจะพบว่าไม่ค่อยเจอชาวบ้านอยู่บ้านเพราะต้องออกไปทำมาหากินทำให้ต้องลงพื้นที่บ่อยขึ้นในการเก็บข้อมูลและจะเป็นช่วงเย็นๆเวลาเดียนทำให้ล่าช้า

แผนการในการดำเนินงานต่อไป ทีมทีม AG01(2)  มีแผนการดำเนินงานในเดือน เมษายน 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้100เปอร์เซนต์ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

อื่นๆ

เมนู