1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ หมู่บ้านใน ตำบล บ้านคู อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ หมู่บ้านใน ตำบล บ้านคู อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

     กระผม นายอดิศักดิ์ โชตินอก ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและ สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8 บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ ถ่ายทำวีดีโอ และนำเสนอรูปภาพพร้อมคลิปวีดีโอ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ โดยแผนการดำเนินงานในรูปแบบการลงไปถ่ายทำ พร้อมกับกลุ่มทีมงานที่ลงไปเก็บข้อมูลในชุมชน

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)
      ในช่วงวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ มอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ
ในช่วงวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตร AG01 เข้าพบนายก อบต. บ้านคู เพื่อแนะนำโครงการและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งทีมงานเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการถ่ายทำวีดีโอตามพื้นที่ต่างๆในเขตตำบลบ้านคู และจะนำข้อมูลภาพถ่ายและวีดีโอทั้งหมดนี้ มาเสนอกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูต ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
    ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้ทำการ ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทักษะด้านการวางแผนการจัดการ ทักษะการพูดและการเขียน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของหมู่บ้าน
      ในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพหลัก คือ การทำนา อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ การเลี้ยงไหม การทอผ้า การค้าขาย และการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น

     สรุปภาพรวของแต่ละหมู่บ้าน อันดับแรก เลี้ยงสัตว์ อันดับสอง ทอผ้า อันดับสาม ทำนา อันดับสี่ปลูกผัก อับสุดท้าย หัตรกรรม ส่วนใหญ่รายได้แต่ละหมู่บ้านมาจากการทอผ้า แต่การทอผ้ามีขั้นตอนหลายขั้นตอน จึงทำให้ใช้เวลานานกว่าจะได้แต่ละผืน

    ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 ได้มีการเลี้ยงโคขุน สายพันธ์อเมริกันบารห์มันดลือดร้อย เป็นอาชีพเสริมในครอบครัว เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรน าไปใช้ในการพัฒนาวางแผนแนวใหม่ในการ
เลี้ยงโค ค านวณต้นทุนการเลี้ยงโคตามฐานกิจกรรม ส่งเสริมวิธีการเลี้ยงโคที่จะน ามาซึ่ง
ผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจท าให้ผู้เลี้ยงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโค

    แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนจะประสบปัญหาในด้านต่างๆ เช่น สระน้ำชุมชน แหล่งซื้อขายผลผลิต เงินทุกหรือหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ

ผลจากการถ่ายทำวีดีโอ
    ราบรื่นไปได้ด้วยดี ไม่พบปัญหา หรืออุปสรรค์ใดๆ ในการถ่ายทำ

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
      ทีม AG01 มีแผนการดำเนินงานในเดือน มีนาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ และถ่ายทำวีดีโอพร้อมภาพนิ่งควบคู่กันไปครับ

อื่นๆ

เมนู