1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่  2  บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11  บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12  และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13  ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่  2  บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11  บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12  และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13  ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

      ดิฉันนางสาวนงลักษณ์ แก้วคำชาติ ประเภทประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12  และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

                                  

                               จัดประชุมที่ อบต.บ้านคู

          ในช่วงวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ มอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ

        ในช่วงวันที่ 7-17 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตร AG01 เข้าพบนายก อบต. บ้านคู เพื่อแนะนำโครงการและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งทีมงานเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ 5 หมู่บ้านคือ บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 30 ครัวเรือน และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูต ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

          ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้ทำการเรียนฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษถึง week 1 แล้ว และจะทำการฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 5 หมู่บ้าน

            ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชนจะมีอาชีพหลัก คือ การทำนา  ส่วนอาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงไหม การทอผ้า การค้าขาย และการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น ประชาชนส่วนใหญ่จะมีรายได้หลักจากการทอผ้าไหมขาย ส่วนรายได้เพิ่มเติมได้มาจากการปลูกผักสวนครัวหรือทำสวนผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ แล้วนำไปขายตามตลาดหรือตามหมู่บ้านใกล้เคียง แต่ก็จะมีบางส่วนที่ไม่มีเงินทุนในการทำแปลงผักหรือปลูกผักหลากหลายชนิด ก็จะทำเป็นแปลงผักสวนครัวพอได้ขายบ้างไว้กินบ้าง บางพื้นที่ก็มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการปลูกผักหรือทำเกษตร 

         

ลงพื้นที่ดูแปลงผักที่บ้านโนนสะอาด

             

               แปลงผักบ้านโนนสะอาด     

    

                         การทอผ้าไหม      

       

เครื่องทอผ้าไหม

 

แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้าน การจัดการน้ำแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตร

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19
          พบว่าชาวบ้านโนนตะคร้อมีความรู้และทราบข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดและตระหนักถึง
การป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีซึ่งมีผู้นำชุมชนและ อสม.หมู่บ้าน คอยให้คำแนะนำและให้ความรู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย ผู้นำชุมชนก็จะคอยอัพเดทข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับจำนวนการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นและลดลง
ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นประจำทุกวัน

ปัญหา/อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
1. ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะต้องออกไปทำไร่ ทำสวนบ้าง เลี้ยงวัวบ้าง
2. ชาวบ้านบางท่านไม่สะดวกที่จะมานั่งทำแบบสอบถาม
การแก้ไขปัญหา
1. ประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบก่อนลงพื้นที่ 1-2 วัน
2.ดิฉันก็จะขอรายชื่อคนในชุมชนว่ามีกี่ครัวเรือนเพื่อง่ายต่อการเก็บข้อมูลว่าดิฉันเก็บข้อมูลของชาวบ้านท่านไหนไปแล้วบ้าง
3.ชาวบ้านบางท่านอาจไม่สะดวกออกมาเราก็จะขอทางผู้นำชุมชนว่าขอไปเดินเก็บข้อมูลตามหลังคาเรือนได้ไหมเพราะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเลยไม่สะดวกออกไปไหนมาไหน

สิ่งที่ได้เรียนรู้

ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม รู้อาชีพ ที่อยู่อาศัย การเป็นอยู่ของชาวบ้านในแต่ละชุมชน และแต่ละชุมชนประกอบอาชีพอะไรบ้าง มีจุดเด่น/จุดด้อยตรงไหนบ้าง

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

      ทีม AG01-(2) มีแผนการดำเนินงานในเดือน มีนาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1, บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2, บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11, บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13
ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผลของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป   

                        

                  ลงพื้นที่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13

                 

                ลงพื้นที่บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1

        

ลงพื้นที่บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12

ลงพื้นที่บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11

ลงพื้นที่บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2

 

 

อื่นๆ

เมนู