ดิฉันนางสาวพัชราภรณ์  มั่งไธสง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการท่องเที่ยว บ้านบง ลงผ่านระบบการจัดการข้อมูล U2T โดยได้หัวของในเดือนนี้ คือ กิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชมและท่องเที่ยว

      กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

      ในช่วงวันที่ 6  พฤษภาคม 2564 มีการจัดประชุมออนไลน์ชี้แจงการปฎิบัติงานและการลงข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านระบบการจัดการข้อมูล U2T

      ในช่วงวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2564 ได้ทำการลงพื้นที่ปฎิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลในชุมชนที่ได้รับผิดชอบ โดยใช้แบบฟอร์ม 01 และ 02 เก็บข้อมูลในพื้นที่ คือ บ้านบง หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

      ในช่วงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ดิฉันและทีมงานตำบลบ้านคู ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านโนนสะอาด พร้อมทั้งผู้นำชุมชน ทำกิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

รูปภาพที่ 1. ทีมงามตำบลบ้านคูถ่ายภาพร่วมกับคนในชุมชนบ้านโนนสะอาดเพื่อทำกิจกรรมทำความดีและทำความสะอาดที่วัดใหม่สามัคคีบ้านโนนสะอาด

รูปภาพที่ 2. การทำความสะอาดห้องน้ำที่วัดใหม่สามัคคีบ้านโนนสะอาด

      ในช่วงวันที่ 13 -16  พฤษภาคม 2564  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว U2T ที่บ้านบง หมู่ 4

รูปภาพที่ 3. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารในท้องถิ่น  Bluemountain บ้านบง

รูปภาพที่ 4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแแหล่งท่องเที่ยวบ้านบง

รูปภาพที่ 5. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม รีสอร์ทหญิงลี ลั้นล้า บ้านบง

รูปภาพที่ 6. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแแหล่งท่องเที่ยวบ้านบง

รูปภาพที่ 7. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแแหล่งท่องเที่ยวบ้านบง

      แหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านคู คือ โบราณสถาน วัดอมราวาส บ้านบง หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

      วัดอมราวาส เดิมชื่อ วัดอีสาน ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ในที่ดินที่ชาวบ้าน ได้สงวนไว้สร้างวัดโดยเฉพาะ ซึ่งมีพระอาจารย์คำ เป็นผู้นำพาชาวบ้านจัดสร้างขึ้น ให้ชื่อว่าวัดอีสาน ต่อมาพระอาจารย์น้อย บุญโคตร ได้รื้อกุฏิเก่าสร้างใหม่เป็นอาคารไม้ หลังจากสร้างกุฏิเสร็จแล้ว ก็ได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้นอีก 1 หลัง โดยความร่วมมือ จากประชาชนชาวบ้าน ใน ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ มี พระมหาเคน ด่านแก้ว เป็นเจ้าอาวาส ได้เปลี่ยนชื่อวัดอีสาน เป็นวัดอมราวาส จนกระทั่งทุกวันนี้ และมีความเชื่อทางพระพุทธศาสนาอีกอย่างว่า ไม่ให้ผู้หญิงหรือผู้หญิงเป็นประจำเดือนขึ้นไปในโบสถ์เพราะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ จะทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ลง

รูปภาพที่ 8. ประตูวัดอมราวาส

รูปภาพที่ 9. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์

รูปภาพที่ 10. หอระฆัง

รูปภาพที่ 11.บริเวรภายในวัด

รูปภาพที่ 12. หน้าประตูโบสถ์วัดอมราวาส บ้านบง

รูปภาพที่ 13. โบสถ์วัดอมราวาส บ้านบง

รูปภาพที่ 14. โบสถ์วัดอมราวาส บ้านบง

รูปภาพที่ 15. โบสถ์วัดอมราวาส บ้านบง

      สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ได้รู้ว่าในพื้นที่ ที่รับผิดชอบมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างให้เราได้ศึกษา อทิ ประวัติความเป็นมา 

2.ได้รู้ถึงการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดี

      แผนการในการดำเนินงานต่อไป

      ทีม AG01(2) มีแผนการดำเนินงานในเดือน มิถุนายน 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู