1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองลุมพุก หมู่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองลุมพุก หมู่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

      กระผมนายณัฐภาส ดวงกระโทก ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

  ในช่วงวันที่ 1-18 ได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อผู้นำชุมชนจะได้แจ้งชาวบ้านว่าจะมีทีมงาน AG01(2) ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนมีนาคมและได้มีการลงพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13

วันที่ 4 มีนาคม ได้ทำการประชุมกลุ่มเกี่ยวกับการลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านในชุมชนที่อบต.บ้านคู

วันที่ 6 มีนาคม ได้ทำการประชุมกลุ่มเกี่ยวกับการสรุปการลงพื้นที่แต่ละเดือนและวางแผนการทำงานในเดือนถัดไปที่มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 16 มีนาคม ได้ทำการประชุมกลุ่มเกี่ยวกับการลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านและถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจในชุมชนที่อบต.บ้านคู

ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 80 ครัวเรือน และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไป

  ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้ทำการเรียนฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษจบแล้วและจะทำการฝึกทักษะด้านดิจิตอล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 5 หมู่บ้าน

      กระผมได้ทำการลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านโนนสะอาดประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทอผ้าไหม เลี้ยงหม่อนไหม ทั้งบางครัวเรือนก็ประกอบอาชีพเลี้ยงวัว ช่วงโควิดมีผลกระทบต่อรายได้มาก คนในชุมชนต้องการการช่วยเหลืออย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปอีกทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานอาชีพของคนในชุมชนซึ่งเมื่อมีโควิดคนในชุมชนไม่มีรายได้ ไม่มีอาชีพ  ต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐและหน่วยงานที่จะช่วยยกระดับชุมชน ให้คนในชุมชนมีอาชีพที่เป็นของตนเองเพื่อมีรายได้ที่จะเลี้ยงคนในครอบครัว  ส่วนจุดเด่นของบ้านโนนสะอาด คือ การเลี้ยงหม่อนไหมกับทอผ้าไหมซึ่งยังไม่ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และจุดด้อยของชุมชน คือ ปัญหาความยากจนและต้องการเครื่องมือหรือเครื่องจักรในการทำผลิตภัณฑ์จากการทอผ้าไหม  ถ้าได้เป็นโรงงานยิ่งดีเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทอผ้าอยู่แล้ว แต่จะมีส่วนน้อยที่อยากจะแปรรูปเป็นเสื้อผ้า จะได้มีรายได้ใช้จ่ายกันทุกครัวเรือน

ปัญหาที่พบในชุมชน  

  1. ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค
  2. แสงสว่างไม่เพียงพอ
  3. ขยะ
  4. ผลกระทบรายได้แต่ละครัวเรือน
  5. ใช้สารเคมีทางการเกษตร
  6. ทะเลาะวิวาท

แนวทางการแก้ไข
1.ให้ผู้นำชุมชนแจ้งไปทางองค์กรไฟฟ้าให้มาติดตั้งไฟในหมู่บ้านเพิ่ม
2.ของบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาขุดลอกหนองใหม่จะได้มีน้ำกักเก็บไว้ใช้ตลอดทั้งปี
3.ให้ชาวบ้านเสนอความคิดเห็นว่าตนเองสนใจในอาชีพอะไร เผื่อจะได้ตั้งเป็นกลุ่ม

ผลจากการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

จากการสำรวจสถานการณ์พบว่าชาวบ้านมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังหลังรับประทานอาหารและในบางครัวเรือนยังขาดแคลนเจล สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.สภาวะสังคมแต่ละชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง

2.ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง

3.จุดเด่น/จุดด้อยของแต่ละหมู่บ้าน

4.เรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานและทักษะด้านดิจิตัล

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ทีม AG01 มีแผนการดำเนินงานในเดือน เมษายน 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

ถ่ายทำวิดีโอวิสาหกิจชุมชนเรื่อง การทอเสื่อที่บ้านคู

ถ่ายทำวิดีโอวิสาหกิจชุมชนเรื่อง การเลี้ยงโคขุนที่บ้านโคกเมฆ

ประชุมกลุ่มครั้งแรกที่อบตบ้านคู

ประชุมกลุ่มครั้งแรกที่2 ราชภัฏบุรีรัมย์

ประชุมกลุ่มครั้งที่ 3ที่อบต บ้านคู

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านโนนตะคร้อหมู่ 12

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านโคกเมฆ หมู่ 11

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านโนนสะอาด

 

อื่นๆ

เมนู