1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณบ้านหนองลุมพุค หมู่ที่1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่12 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ รายงานผลปฏิบัติงานประจำ เดือนมีนาคม 2564

บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณบ้านหนองลุมพุค หมู่ที่1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่12 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ รายงานผลปฏิบัติงานประจำ เดือนมีนาคม 2564

      ข้าพเจ้า นายเกรียงไกร กระฉอดนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG01(2) บ้านหนองลุมพุค หมู่ที่1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่12 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : AG01-(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
       กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01-(2)
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานประจำหลักสูตร เมื่อวันที่8-18 เดือนมีนาคม2564 เวลา 08:30 น. ณ บ้านหนองลุมพุค หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่2 บ้านโคกเมฆ หมู่11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
การประสารงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 250 ครัวเรือน และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูต ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนมีนาคม
      ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านทำการได้แก่ 1 ด้านดิติทัล digital literacy 2 ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy 3  ด้านการ   เงิน Financial Literacy 4 ด้านสังคม Social Literacy

       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง5 หมู่บ้าน

หลังจากการได้สอบถามคนผู้นำชุมชนและชาวชุมชนแล้ว ข้าพเจ้าพบว่าคนในชุมชนได้มีการประกอบอาชีพหลักคือ ทำนาพร้อมกับทำเกษตรกรรม เช่นปลูกผักเกษตรพอเพียงพร้อมกับเกษตรแปลงใหญ่ของบางชุมชนเพื่อปลูกใว้บริโภคเองและจัดจำหน่ายในพื้นที่และนอกพื้นที่เป็นหลักโดยส่วนใหญ่ชาวชุมชนจะเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ไข่ หมู วัว ควาย เป็นต้น และบางชุมชนจะขุดบ่อเลี้ยงปลาในส่วนรายได้เสริมของชาวชุมชนมีการรับจ้างทั่วไปและทอผ้าไหมและมีบางชุมชนได้ปลูกต้นหม่อเพื่อเอาใบและเลี้ยงตัวหม่อนเพื่อสร้างรายได้เสริมให้เเก่ครัวเรือนของเองโดยไม่ต้องวิ่งหาซื้อใบหม่อนตามตลาดที่ขายในราคาสูง

      ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

ผลจากการสำรวจพบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่มีการออกกำลังกายและบางส่วนก็ไม่ออกกำลังกายบางชุมชนยังใช้ผ้าเช็ดผัวผื่นเดียวกันและแก้วน้ำดื่นใบเดียวกันที่ได้สำรวจในบางครัวเรือนยังไม่มีแอลกอฮอร์เจลใช้ แต่มีการใช้ผ้าปิดจมูก(แมส)และล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำโดยส่วนมากชาวชุมชนจะได้รับผลกระทบโควิทเฉพาะเวลาเดินทางออกนอกชุมชน เช่นไปตลาด ไปโรงพยาบาลและเดินทางไปต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดจึงทำให้หงุดหงิดบ้างในบางครั้ง

     ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม ยังพบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ไปรับจ้าง ทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์(เลี้ยงวัว) ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และทางทีมงาน AG01 จำเป็นจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้ง โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยประสานไปยังผู้นำชุมชนและได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับทีมงาน อ ส ม  ประจำชุมชนได้ให้ขอความร่วมมือกับทาง อ ส ม เพื่อนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่ รอบนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยรอบเดือนมีนาคมนี้ได้เข้าหาชาวบ้านถึงหน้าบ้านจึงทำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ซึ่งจะทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายตั้งไว้

     แผนการในการดำเนินงานต่อไป      ทีม AG01(2) มีแผนการดำเนินงานในเดือน เมษายน 2564เพราะเดือนนี้จะมีวันหยุดยาวช่วงวันส่งการณ์จึงต้องวางแผ่นข้อมมูลเพิ่มเติมทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับทำควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานแก้ไขปัญหาข้าพเจ้าจะนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าว นำ ไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติต่อไป                                                                                                                                                               รูปภาพประกอบของการรายที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูของเดือนมีนาคม2564

สวนหมอนแม่ผู้ใหญ่องศา ผู้นำหมู่บ้านทุ่งบ่อ ตำบลบ้านคู ปลูกในเนื้อที่2ไร่

ท่อผ้าไหมทำป็นอาชีพเสริมรายได้ของครัวเรือนส่งขายนอกชุมชนและขายตามเพสเฟรสบุ๊คเริ่มต้นราคาที่1800/3500บาทต่อผื้น

สวนผักหน่อไม้ฝรั่งพ่อแท่งทอง ผู้ใหญ่บ้านหนองลุมพุค ตำบลบ้านคู

เล่าไก่พ่อผู้ใหญ่แท่งทอง บ้านหนองลุมพุค ตำบลบ้านคูเลี้ยงใว้กินไข่และขายในชุมชนแผงละ100บาท

สวนผัก(ช่างหัวมัน)พ่อผู้ใหญ่แท่งทอง บ้านหนองลุมพุค เกษตรพอเพียงที่เริ่มทำเป็นตัวอย่างชาวบ้านก่อนจะขยายเป็นส่วนเกษตรแปลงใหญ่

 

สอบถามข้อมูลแม่ผู้ใหญ่องศา การเป็นอยู่ของชุมชนบ้านทุ่งบ่อ ตำบลบ้านคู

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู