1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่14 บ้านหนองผ้ามุ่ง หมู่ 15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองแอ หมู่ที่5 หมู่ที่ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่14 บ้านหนองผ้ามุ่ง หมู่ 15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองแอ หมู่ที่5 หมู่ที่ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

ดิฉันนางสาว ชนัฐดา หลวงมัจฉา ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่14 บ้านหนองผักมุ่ง หมู่ 15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองแอ หมู่ที่5 หมู่ที่ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01-(2)

ในช่วงวันที่ 1 – 9 มีนาคม2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ มอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ

ไม่มีคำอธิบาย

ในช่วงวันที่ 16 มีนาคม ได้ทำการประชุมกลุ่มเกี่ยวกับการลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านและถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจในชุมชนที่อบต.บ้านคู

ไม่มีคำอธิบาย

ในช่วงวันที่ 17 มีนาคม – 18 มีนาคม 2564 ทีมงาน เริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบเพิ่มเติม 5 หมู่บ้านคือ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผับุ้ง หมู่ที่ 15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกระผมสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 480 ครัวเรือน ของครัวเรือนทั้งหมดและจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับทีมงานท่านอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

 

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

กระผมได้ทำการลงอบรม รายวิชาดิจิทัลและภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษได้ผ่านการอบรมแล้ว

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 5 หมู่บ้าน

ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ไก่ สุกร การเลี้ยงไหม การทอผ้า ทอเสื่อ การค้าขาย และการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักและอาชีพเสริมที่เป็นจุดเด่นของชุมชนได้แก่ การทอผ้าและทอเสื่อ แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้าน การจัดการน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำ ที่ทิ้งขยะมูลฝอย ถนนทางการทางเกษตรหน้าฝนเดินทางสัญจรไม่สะดวก วัยรุ่นติดยาเสพติด ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
ผนการในการดำเนินงานต่อไป

ทีม AG01-(2) มีแผนการดำเนินงานในเดือน เมษายน 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

สรุปแผนเดือนมีนาคม-เมษายน

สัปดาห์แรก  ประชุมชี้แจงการทำงาน วิธีการดำเนินงาน

สัปดาห์ 23 ทำงานลงพื้นที่โดยแบ่งเขตรับผิดชอบ และแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อให้สะดวกต่อการลงพื้นที่

สัปดาห์ 45 ประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการรายงานต่ออาจารย์ประจำตำบล  และสรุปผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ดังนี้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู