1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ณ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8 บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ณ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8 บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

       ดิฉันนางสาวพัชราภรณ์ มั่งไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน  4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8 บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9  และบ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

      ในช่วงวันที่ 6 มีนาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ มอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ

รูปภาที่ 1. ประชุมทำการชี้แจงร่วมกับตำบลตูมใหญ่

รูปภาพที่ 2. ประชุมหารือรายละเอียดของการทำงานของทีมงานตำบลบ้านคู

รูปภาพที่ 3. สรุปการทำงานของเดือนกุมภาพันธ์

รูปภาพที่ 4. นำเสนอชี้แจงให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร

      ในช่วงวันที่ 12-15 มีนาคม 2564 คณะทำงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู เริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ได้แก่ บ้านเก่าโก  หมู่ที่ 3  บ้านโสกดินแดง   หมู่ที่ 8  บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองจาน หมู่ 10 โดยแบ่งกลุ่มรับผิดชอบตามความสะดวกและเก็บข้อมูลให้ได้ทุกครัวเรือน

รูปภาพที่ 5. ลงไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและไปแจกแบบฟอร์ม (01) ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม (02) ผลกระทบจากโรคโควิด-19

รูปภาพที่ 6. ลงไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและแจกแบบฟอร์ม (01) ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม (02)ผลกระทบจากโรคโควิด-19

      ในช่วงวันที่ 16 มีนาคม 2564 คณะทำงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู ได้ลงไปสำรวจกลุ่มที่เป็นวิสาหกิจชุมชนและไม่เป็นวิสาหกิจชุมชนของ ตำบลบ้านคู

รูปภาพที่ 7. กลุ่มที่ยังไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน (การทอเสื่อ)

รูปภาพที่ 8. กลุ่มที่ยังไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน (การทอเสื่อ)

รูปภาพที่ 9. กลุ่มที่เป็นวิสาหกิจชุมชน (การเลี้ยงโคขุน)

รูปภาพที่ 10. กลุ่มที่เป็นวิสาหกิจชุมชน (การเลี้ยงโคขุน)

      ในช่วงวันที่18 มีนาคม  2564 คณะทำงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู สรุปข้อมูลงานจากการลงพื้นที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบ

      ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง  ได้ทำการประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 50  ครัวเรือน และได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนมีนาคม

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานจนครบทั้ง 24 ชั่วโมง ทักษะด้านดิจิทัล 25 ชั่วโมง และทักษะด้านสังคม 20 ชั่วโมง ส่วนทักษะด้านการเงิน ดิฉันจะดำเนินการอบรมทักษะด้านการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 4 หมู่บ้าน

          ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพหลัก คือ การทำนา อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ การเลี้ยงไหม การทอผ้า การค้าขาย และการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น

      แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 4 หมู่บ้าน พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้าน การจัดการน้ำ แหล่งน้ำที่ไม่สะอาด ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ และระบบชลประทาน ทำให้น้ำไม่พอใช้ตลอดปี

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

          ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย อาจเนื่องมาจากลักษณะการทำงาน อาชีพและประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ มีแต่บ้านแต่ไม่มีคนอยู่อาศัย ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และทางทีมงาน AG01(2) จำเป็นจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนของหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบเดิมอีกครั้ง โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อไปลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละครัวเรือน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายตั้งไว้

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

          ทีม AG01(2) มีแผนการดำเนินงานในเดือน เมษายน 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู