1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และถ่ายทำวีดีโอ ณ บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และถ่ายทำวีดีโอ ณ บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาว ชนัฐดาหลวงมัจฉา  ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ในตำบลบ้านคู คือ บ้านจาน บ้านเก่าโก บ้านโสกดินเเดง บ้านโคกพะงาดและบ้านบง โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2564 ทีมงานตำบลบ้านคูAG01(2)และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงไปทำการสำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านโนนสะอาด เรื่องการปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนตะคร้อและบ้านโคกเมฆ เรื่องการทอผ้าไหม  พร้อมทั้งถ่ายทำวีดีโอ 

พูดคุยกับผู้นำกลุ่ม การปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

   รูปภาพ ที่ 1.  ได้พูดคุยกับผู้นำกลุ่ม การปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

ในช่วงวันที่ 5 เมษายน 2564 ได้ลงไปถ่ายวีดีโอสำรวจพื้นที่ บ้านบง เรื่องโคกหนองนาโมเดล เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

 

  รูปภาพ ที่ 2.  . ลงพื้นที่สำรวจแปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

 

                        รูปภาพ ที่ 3.  พูดคุยกับผู้นำกลุ่ม การทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ

 

ในช่วงวันที่ 6-8 เมษายน 2564  ทีมงานที่ได้รับผิดชอบ ได้ทำการลงพื้นที่ปฎิบัติงาน สำรวจและเก็บข้อมูลในชุมชนโดยใช้แบบฟอร์ม 01 และ 02 เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ  5  หมู่บ้านคือ บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 โดยแบ่งกลุ่มรับผิดชอบและเก็บข้อมูลให้ได้ทุกครัวเรือน

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 

     ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

      ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรก ๆ พบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และทางทีมงาน AG01(2) จำเป็นจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้ง โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

 ผลการิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ทั้ง 5 หมู่บ้าน

                ผลการเก็บข้อมูลแต่ละชุมชนพบว่า  ชาวบ้านในแต่ละชุมชน  มีอาชีพหลัก  คือ    การทำนา  อาชีพเสริมคือการเลี้ยงสัตว์  เช่น  วัว  ควาย  ไก่  การเลี้ยงไหม  การทอผ้า  การค้าขาย  และการปลูกผักสวนครัว  เป็นต้น  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาชีพเสริม  ต้องการมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้  เพราะรายได้หลักจากการทำนามีรายได้น้อยทำให้เกิดปัญหาความยากจน  คนในชุมชนต้องการความช่วยเหลือจากรัฐและหน่วยงานที่จะช่วยยกระดับชุมชน  ให้คนในชุมชนมีอาชีพ  มีรายได้ที่จะเลี้ยงคนในครอบครัวเพื่อบรรเทาความยากลำบากในการดำเนินชีวิต

                แต่อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าชุมชนยังคงประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำการเกษตรในหน้าแล้ง  หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวที่เป็นอาชีพหลัก  ทางชุมชนต้องงการทำอาชีพเสริมแต่พบปัญหาคือแหล่งน้ำมีน้อยทำให้ลำบากในการทำการเกษตรที่เป็นรายได้เสริม  เช่นการปลูกผักสวนครัว  การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  และแหล่งน้ำในชุมชนมีสภาพแห้งแล้งและระบบการจัดการขยะไม่ค่อยดีเท่าที่ควร  คนในชุมชนต้องการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในเรื่องการกำจัดขยะ  อีกทั้งในเรื่องการงานและอาชีพ  ซึ่งคนในชุมชนอยากจะให้มีอาชีพเป็นของตนเองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปหางานทำในตัวเมือง  เพื่อคนที่มีความสามารถจะอยู่ในขุมชนของตนและช่วยพัฒนาชุมชน

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

    ทีม AG01(2) มีแผนการดำเนินงานในเดือน เมษายน 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

อื่นๆ

เมนู