1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนมีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่  2  บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11  บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12  และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13  ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนมีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่  2  บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11  บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12  และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13  ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

      ดิฉันนางสาวนงลักษณ์ แก้วคำชาติ ประเภทประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12  และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

                ภาพที่ 1 ประชุมกลุ่มที่ อบต.บ้านคู

      ในช่วงวันที่ 1-17 ได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อผู้นำชุมชนจะได้แจ้งชาวบ้านว่าจะมีทีมงาน AG01(2) ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์และได้มีการลงพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 50 ครัวเรือน และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไป
      วันที่ 4 ประชุมกลุ่มที่อบต.บ้านคู ประชุมวางแผนในการลงพื้นที่ ในแต่ละหมู่บ้าน
      วันที่ 17 มีการประชุมออนไลน์กับอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อวางแผนในการทำงานของเดือนต่อไป
      ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้ทำการเรียนฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษจบแล้วและจะทำการฝึกทักษะด้านสังคม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่

      ดิฉันได้ทำการลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านโนนตะคร้อประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทอผ้าไหม เลี้ยงหม่อนไหม ทั้งบางครัวเรือนก็ประกอบอาชีพเลี้ยงวัว ในช่วงเช้าก็จะเอาวัวไปเลี้ยงตามทุ่งนาของตน แล้วในช่วงตอนสายก็จะทอผ้าไหมของตน ถ้าท่านไหนทำเป็นกลุ่มก็จะแบ่งหน้าที่กันทำ พอตกเย็นมาก็จะนำวัวกลับเข้ามาในบ้าน แต่ทั้งนี้ชาวบ้านต่างพากันกังวลว่าทอผ้าไหมแล้วไม่มีที่ขายหรือขายไม่ได้ ชาวบ้านอยากได้ที่รับซื้อผ้าไหมจะได้มีรายได้ใช้จ่ายในครัวเรือน ส่วนจุดเด่นของบ้านโนนตะคร้อ คือ การเลี้ยงหม่อนไหมกับทอผ้าไหมซึ่งลงทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และจุดด้อยของชุมชน คือ ปัญหาความยากจน ไม่มีตลาดรับซื้อผ้าไหม และต้องการเครื่องมือหรือเครื่องจักรในการทำผลิตภัณฑ์จากการทอผ้าไหม เช่น การตัดเสื้อ ทำเสื้อ กางเกง เป็นต้น ถ้าได้เป็นโรงงานยิ่งดีเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทอผ้าอยู่แล้ว แต่จะมีส่วนน้อยที่อยากจะแปรรูปเป็นเสื้อผ้า จะได้มีรายได้ใช้จ่ายกันทุกครัวเรือน

ปัญหาที่พบในชุมชน
1.ปัญหาความยากจน
2.แสงสว่างไม่เพียงพอ
3.ขาดน้ำในการอุปโภค/บริโภค
4.ยาเสพติด

แนวทางการแก้ไข
1.ให้ผู้นำชุมชนแจ้งไปทางองค์กรไฟฟ้าให้มาติดตั้งไฟในหมู่บ้านเพิ่ม
2.ของบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาขุดลอกหนองใหม่จะได้มีน้ำกักเก็บไว้ใช้ตลอดทั้งปี
3.ให้ชาวบ้านเสนอความคิดเห็นว่าตนเองสนใจในอาชีพอะไร เผื่อจะได้ตั้งเป็นกลุ่ม

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19
          พบว่าชาวบ้านโนนตะคร้อมีความรู้และทราบข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดชาวบ้านต่างพากันดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี เวลาออกไปข้างนอกก็สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง พกเจลแอลกอฮอล์ตลอด เวลาที่ไม่สบายก็จะไปหาหมอทันทีเพราะกลัวคนรอบข้างจะติดด้วย

สิ่งที่ได้เรียนรู้
-ได้รู้ความคิดเห็นของชาวบ้านแต่ละคนว่าอยากพัฒนาชุมชนจุดไหนบ้าง
-ได้เรียนรู้ว่าแต่ละหมู่บ้านมีกลุ่มวิสาหกิจกี่กลุ่ม

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
      ทีม AG01 มีแผนการดำเนินงานในเดือน เมษายน 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

ภาพที 2 อธิบายรายละเอียดของโครงการให้ชาวบ้านแต่ละคนฟัง

ภาพที่ 3 แจกแบบฟอร์ม 01และ02 ให้แต่ละครัวเรือน

ภาพที่ 4 กรอกแบบสำรวจให้คนที่ไม่สะดวกในการกรอกแบบสอบถาม

ภาพที่ 5 สำรวจข้อมูลแต่ละครัวเรือน

ภาพที่ 6 เป็นการมัดหมี่หรือเป็นการร่างแบบของลายผ้าไหม

ภาพที่ 7 เครื่องมือในการทอผ้าไหม

ภาพที่ 8 การทอผ้าไหมหรือผ้าซิ่นตีนแดง

อื่นๆ

เมนู