ดิฉันนางสาวศิราณี  เหลาเลิศ ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข่้อมูล ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ตามแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโควิด-19

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ดิฉันและทีมงานได้ ลงพื้นที่ในการทำงานเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนที่แล้ว ในช่วงวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยได้ให้คำแนะนำในการกรอกแบบสอบถามกับชาวบ้านก่อนและแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บ รวบรวม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ยังขาดเหลือ
ในนช่วงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพื่อทำการลงพื้นที่ ในการสำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และได้สอบถามความเป็นมาเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน จากผู้นำของหมู่บ้านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิสาหกิจ โดยได้สอบถามกับผู้ใหญ่บ้าน

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน
ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานจนครบทั้ง 24 ชั่วโมง ส่วนอีก 3ทักษะที่เหลือจะทำให้เสร็จภายในเวลากำหนด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่
     ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า มีการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมและเลี้ยงโคขุนขึ้นทะเบียนรัฐวิสาหกิจชุมชนมีแปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษและการทอไหม บ้านหนองผักบุ้งมีการทอเสื่อ แต่ยังไม่มีตลาดรับซื่อทำให้ชาวบ้านไม่มีรายได้ จะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19
  พบว่าชาวบ้านมีความรู้และทราบข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีซึ่งมีผู้นำชุมชนคือผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.หมู่บ้าน คอยให้คำแนะนำให้ความรู้

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา
  ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล  พบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และมีผู้สูงอายุอยู่บ้านแล้วทำให้ไม่ได้ข้อมูลมากเท่าไหร่ และทางทีมงาน AG01 จำเป็นจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้ง

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
  ทีม AG01(2) มีแผนการดำเนินงานในเดือน เมษายน 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ บ้านคู หมู่ 6 บ้านหนองแอ่ หมู่ 5 บ้านคู หมู่ 14 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13  บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู