1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมผลการดำเนินงานสำรวจข้อมูลชุมชน โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้นำข้อมูลทั้งหมด 15 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านคูมาวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ โดยมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบ ดังนี้
1. จุดเด่นของหมู่บ้าน
2. ความต้องการของหมู่บ้าน
3. ปัญหาของหมู่บ้าน
4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ผลการดำเนินงานพบว่า ในพื้นที่ของตำบลบ้านคู มีจุดเด่นของตำบลคือ การทอผ้าไหม และการจำหน่ายผ้าไหม และการประกอบอาชีพเกษตรกร ได้แก่ปลูกข้าว ปลูกผักขาย เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป
ความต้องการของคนในพื้นที่ตำบลบ้านคู พบว่า ส่วนใหญ่อยากให้มีการสร้างอาชีพเสริม เพื่อมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น และเพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ปัญหาในพื้นที่พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย และไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และการจำหน่ายผ้าไหม ยังขาดตลาดรองรับ

ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

กลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

กลุ่มหม่อนไหม บ้านโนนตะคร้อ

วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล

อื่นๆ

เมนู