กะผมนายอดิศักดิ์ โชตินอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทำภาพนิ่งการทำงานของทีมงาน พร้อมทั้งถ่าย VDO การปฏิบัติงงานในแต่ละหมู่บ้าน และติดตามการผลิตแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งเรื่องการส่งเอกสารการขอมาตรฐานสินค้าชุมชน โดยมีการทำงานในเดือนตุลาคม ดังนี้

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

วันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2564 ติดตามเรื่องการผลิตแบบบรรจุภัณฑ์กับทางโรงพิมพ์ และตรวจเช็คความเรียบร้อยของแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น ตรายางประจำกลุ่มทั้งหมด 4 กลุ่ม , สติ๊กเกอร์ตราโลโก้ของกลุ่มผ้าไหมทอมือกับสติ๊กเกอร์กลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ , แผ่นพับ , โปสเตอร์ , ป้ายสแตนดี้ , กล่องใส่บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

รูปที่ 1. สติ๊กเกอร์ตราโลโก้ , แผ่นพับ , โปสเตอร์ , ตรายาง

รูปที่ 2. ป้าย standee แผนที่สถานที่ท่องเที่ยงตำบลบ้านคู

วันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2564 ติดต่อประสานงาน กับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อกรอกข้อมูลในส่วนของการขอยื่นมาตรฐานสินค้าชุมชนเพิ่มเติม

รูปที่ 3. ติดต่อสอบถามการขอขึ้นทะเบียนสินค้าชุมชน

รูปที่ 4. ส่งเอกสารเพื่อเตรียมขอขึ้นทะเบียนสินค้าชุมชน

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่ตำบลบ้านคู สำรวจข้อมูลโครงการ การติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ผลกระทบที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ชมชนได้จากการจัดทำโครงการในครั้งนี้ พร้อมทั้งถ่ายทำ VDO และภาพนิ่ง

รูปที่ 5. ถ่าย VDO การปฏิบัติงานเรื่องสำรวจผลกระทบตามโครงการ U2T

รูปที่ 6. ถ่ายภาพนิ่ง การปฏิบัติงานเรื่องสำรวจผลกระทบตามโครงการ U2T

วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2564 สรุปข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลโครงการ การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T เพื่อนำข้อมูลอัพเดทเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ให้ทางหน่วยงาน กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2564 ประสานงานกับทางทีมงาน VDO เพื่อเตรียมวางแผนงานในการจัดทำสื่อ VDO เรื่อง วัน เดย์ ทริป 1 วันเที่ยวบ้านคู จัดเตรียมพิธีกร และสถานที่เพื่อเตรียมถ่าย VDO

วันที 20 – 22 ตุลาคม 2564 ถ่ายทำ VDO วัน เดย์ ทริป 1 วันเที่ยวบ้านคู ที่ตำบลบ้านคู โดยเริ่มตั้งแต่ สถานที่แรก วัดบ้านดอนกลาง , กู่เก่าที่ประทับหลวงพ่ออูป , บ้านทอเสื่อ บ้านหนองผักบุ้ง , ครอบครัวเลี้ยงโคขุน บ้านโคกพงาด , โคกหนองนาโมเดล บ้านโคกเมฆ , กลุ่มทอผ้าบ้านโคกเมฆ , กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งบ่อ , สวนสุขใจอินทผลัม , กลุ่มทอผ้าบ้านโนนตะคร้อ , กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสะอาด , แปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด , ต้นไทร 100  ปี บ้านโนนสะอาด และรีสอร์ทหญิงลีลั้ลลา

วันที 23 – 31 ตุลาคม 2564 ตัดต่อ VDO วัน เดย์ ทริป 1 วันเที่ยวบ้านคู พร้อมทั้งเตรียมบรรจุภัณฑ์ ตรายางประจำกลุ่มทั้งหมด 4 กลุ่ม , สติ๊กเกอร์ตราโลโก้ของกลุ่มผ้าไหมทอมือกับสติ๊กเกอร์กลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ , แผ่นพับ , โปสเตอร์ , ป้ายสแตนดี้ , กล่องใส่บรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งมอบให้กับทางตำบลบ้านคู ได้นำไปใช้เป็นสื่อเผยแพร่ และบรรจุภัณฑ์นำไปใส่สินค้าและแพ็คส่งลูกค้าอย่างสวยงาม

รูปที่ 7. ตัดต่อ VDO  การปฏิบัติงานเรื่องสำรวจผลกระทบตามโครงการ U2T

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. ได้ความรู้ด้านการติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานราชการคำแนะนำจากทางหน่วยงานสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
 2. ได้ต่อยอดคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์สิงค้าให้มีความสวยงาม และมีจุดเด่นต่อตำบล
 3. ได้เรียนรู้การทำงาน และสร้างทีมงานที่มีคุณภาพให้กับตำบล
 4. ทำให้ผู้คนหลากหลายกลุ่มได้รู้จักตำบลบ้านคู จากคลิป VDO สื่อออนไลน์ เพจ Facebook หลายช่องทางการติดต่อ
 5. ทำให้กลุ่มสมาชิกทอผ้าและกลุ่มผักอินทรีย์ มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมามากขึ้น

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ในการดำเนินงานต่อไป ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
 2. คืนข้อมูลและองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ Standee การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง STICKER ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู
 3. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว VDO 1 Day trip
 4. พัฒนาด้านการตลาด การท่องเที่ยว ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านระบบ Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆ
 5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู
 6. ติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานผ้า เรื่องการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ และดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด บ้านทุ่งบ่อ บ้านโคกเมฆ และกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด
 7. ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด เรื่องน้ำหมักชีวภาพ (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) ปุ๋ยหมักกลับกองกับทางสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อต่อยอดไปสู่กระบวนการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 8. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ติดตามผลการ

อื่นๆ

เมนู