ดิฉัน นางสาวชฎาพร  ชูชีพ  ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กิจกรรมและผลการดำเนินงานในเดือนตุลาคม มีดังนี้

วันที่ 29 เดือนกันยายน  2564 นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนให้กับทางคณะกรรมการประเมินหลักสูตร เพื่อสรุปผลการทำงานในเเต่ละเดือนและความคืบหน้าตลอดการทำงาน

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทางทีมงาน AG01(2)  เพื่อแนะนำสมาชิกใหม่ และพูดคุยเรื่องการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สมาชิกใหม่ได้ทำความเข้าใจกับงาน

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทางทีมงาน AG01(2) เรื่องการเก็บข้อมูลแบบประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้เเจงเรื่องการเก็บข้อมูลแบบประเมิน และทางทีมงานได้วางแผนแบ่งกลุ่มกันเพื่อเตรียมลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบประเมิน

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ทางทีมงานได้นัดรวมตัวกันที่ อบต.บ้านคู เพื่อที่จะแบ่งกลุ่มกันไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามที่วางแผนไว้ ดิฉันและพี่บัณฑิตอีก 2 คนและนักศึกษา 1 คน ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม ณ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 

หลังจากลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมกันครบทุกกลุ่มแล้ว ได้นัดรวมตัวกันที่โรงเรียนวัดสระทอง เพื่อเก็บรวบรวมแบบฟอร์มแบบประเมินและตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนนำส่ง และประชุมเรื่องแผนงานกันต่อ

การฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ 
ได้ทำการฝึกทักษะเสร็จครบทุกด้านแล้ว ได้แก่
1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

  1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
  2. คืนข้อมูลและองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ Standee การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง Sticker ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู
  3. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว VDO 1 Day trip
  4.  พัฒนาด้านการตลาด การท่องเที่ยว ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านระบบ Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆ
  5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู
  6. ติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานผ้า เรื่องการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ และดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด บ้านทุ่งบ่อ บ้านโคกเมฆ และกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด
  7. ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด เรื่องน้ำหมักชีวภาพ (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) ปุ๋ยหมักกลับกองกับทางสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อต่อยอดไปสู่กระบวนการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
  8. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

อื่นๆ

เมนู