1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2)ลงพื้นที่กลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ (บ้านโนนสะอาด) เก็บข้อมูลการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

บทความประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2)ลงพื้นที่กลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ (บ้านโนนสะอาด) เก็บข้อมูลการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

ฉันนางสาว ชนัฐดา หลวงมัจฉา  ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กิจกรรมกลุ่มAG01(2) ตุลาคม

-อาจารย์ประจำตำบลได้นัดหมายประชุมกับทีมงาน ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียด

-คณะทีมงามได้แบ่งหน้าที่และวางแผนงานในถ่ายวีดีโอเดือนตุลาคม

-ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่กลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษและกลุ่มผ้าไหม (บ้านโนนสะอาด) เก็บข้อมูลการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

-หลังจากลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบประเมินรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ณ โรงเรียนวัดสระทอง

 

 

 

 

ภาพลงพื้นที่เก็บกับหัวหน้ากลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

 

ภาพลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสะอาด

 

การฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ 
ได้ทำการฝึกทักษะเสร็จครบทุกด้านแล้ว ได้แก่
1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

 

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
 2. คืนข้อมูลและองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ Standee การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง STICKER ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู
 3. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว VDO 1 Day trip
 4. พัฒนาด้านการตลาด การท่องเที่ยว ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านระบบ Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆ
 5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู
 6. ติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานผ้า เรื่องการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ และดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด บ้านทุ่งบ่อ บ้านโคกเมฆ และกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด
 7. ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด เรื่องน้ำหมักชีวภาพ (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) ปุ๋ยหมักกลับกองกับทางสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อต่อยอดไปสู่กระบวนการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 8. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

อื่นๆ

เมนู