1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ 2564 กลุ่มAG01(2)ลงพื้นที่ติดตามโครงการการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตำบลเป้าหมายของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ 2564 กลุ่มAG01(2)ลงพื้นที่ติดตามโครงการการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตำบลเป้าหมายของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายเกรียงไกร กระฉอดนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG01(2) ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตำบลเป้าหมาย ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : AG01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเวลา 08:45 นาที ร่วมกับทีมงานประจำหลักสูตร AG01(2) เมื่อวันที่ 20-31กันยายนและวันที่ 3-17 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจผ้าไหมที่ชาวบ้านได้อบรมกับทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วมีทั้งหมด 4 กลุ่มชาวหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่2 บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 และในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท)และตำบลเป้าหมายมีด้วยกันคือบ้านทุ่งบ่อ  บ้านโคกเมฆ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมที่ได้ทำ 

ลงพื้นที่ตำบลบ้านคูได้เข้าไปสอบถามกลุ่มชาวบ้านในเรื่องที่เคยได้ไปอบรมมากับทางทีมงาน AG01(2) เกี่ยวกับการทอผ้าการพัฒนาอาชีพใหม่และความเป็นอยู่ต่างๆที่ชาวชุมชนยังทำอาชีพนั้นๆอยู่ว่าหลังจากมีทางทีมงานมาให้คำแนะนำแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่โดยบ้านที่ได้เข้าไปสอบถามหลักๆก็มี บ้านทุ่งบ่อและบ้านโคกเมฆ ซึ่งชาวบ้านโดยส่วนมากที่ได้สอบถามพูดไปทิศทางเดียวกันว่ามีความเปลี่ยนแปลงไประดับหนึ่ง เช่น การลงทุนที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านทำอยู่หลังจากได้ความรู้แล้วทำให้ลดต้นทุนไปมากทางชาวบ้านยังหวังว่าถ้ามีโครงการแบบนี้บ่อยๆคงจะมีรายได้เข้ามาให้กับชาวชุมชนเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท) สอบถามหัวหน้าชุมชน เช่น ผู้นำใหญ่บ้านบ้านโคกเมฆ และผู้นำผู้ใหญ่บ้านทุ่งบ่อเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับโครงการที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและได้มีการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่มีการพัฒนากลุ่มชาวชุมชนนั้นให้ดีขึ้นและเห็นผลมากที่สุดเพื่อให้กลุ่มชุมชนบางท่านได้อยากเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเศรษฐกิจของชุมชนนั้นต่อไปจากการสอบและบันทึกข้อมูลทางทีมงานพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่เกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่และอาชีพใหม่ทั้งหมด 4  หมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์ทั้งสองหมู่บ้านที่ไปลงพื้นที่สอบถามข้อมูลในรอบของเดือนตุลาคม 2564 พบว่าครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บางเรื่องรายได้ในการขายผ้าไหมมัดหมี่ที่ได้เอาความรู้การทำผ้านุ่มผ้าหอมให้เป็นที่น่าสนใจของลูกค้าและกลุ่มชาวบ้านยังบอกอีกว่ามีผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าดีขึ้นทั้งนี้ยังได้สอบถามกับผู้นำผู้ใหญ่บ้านถึงการเปลี่ยนแปลงของชาวชุมชนของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ทางผู้นำชุุมชนได้บอกว่ากลุ่มชาวบ้านมีการตื่นตัวและเอาใจใส่ในเรื่องของการพัฒนาเป็นอย่างมากเพื่อให้เห็นการขยายกลุ่มต่อไปเรื่อยๆเพื่อเศรษฐกิจของชุมชนที่ยังยื่นต่อไป

แนวทางแก้ไขปัญหาในเดือนต่อไป 

การแก้ไขของเดือน พฤศจิกายน 2564 ทางทีมงาน AG01(2) ได้นำเสนอทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แก้ไขปัญหาของชาวชุมชนเกี่ยวกับเรื่องอาชีพใหม่กลุ่มสัมมาอาชีพให้เป็นอาชีพหลักของชาวชุมชนนั้นๆเพื่อการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับทางชุมชนทางทีมงาน AG01(2) จึงได้เสนอกับทางวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพใหม่ตอนนี้ที่ชาวชุมชนได้ทำอยู่บ้างที่ยังทำกันไม่ต่อเนื้องโดยเฉพาะกลุ่มสัมมาอาชีพทอดกล้วยฉาบบ้านหนองลุมพุค หมู่ที่1 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์

แผนการในเดือนพฤศจิกายน2564 ที่จะทำต่อไป

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน

2. คืนข้อมูลและองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ Standee การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง STICKER ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู

3. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว VDO 1 Day trip

4. พัฒนาด้านการตลาด การท่องเที่ยว ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านระบบ Facebook และสื่อออนไลน์ต่าง

5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู

6. ติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานผ้า เรื่องการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ และดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด บ้านทุ่งบ่อ บ้านโคกเมฆ และกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด

7. ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด เรื่องน้ำหมักชีวภาพ (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) ปุ๋ยหมักกลับกรองกับทางสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อต่อยอดไปสู่กระบวนการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ

8. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รูปภาพประกอบเนื้อเรื่องและคำบรรยายใต้ภาพ

ลงพื้นที่สอบถามลายผ้าไหมมัดหมี่ลายใหม่ที่ชาวชุมชนได้ออกแบบเองที่ย้อมด้วยสีเคมี (ลายผ้าฟ้าหญิงวรีนารีรัตน)

ลงพื้นที่พบประธานกลุ่มเป้าหมายบ้านทุ่งบ่อเพื่อขอราคาผ้าไหมลายใหม่(ลายนางเองผืนละ2,000บาท)

ลงพื้นที่พบกับผู้นำผู่ใหญ่บ้านเพื่อขอสำรวจและสอบถามกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจครัวเรือนและการเป็นอยู่ของกลุ่มอาชีพของชาวชุมชนบ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านคู

ลงพื้นที่สอบถามกลุ่มเป้าหมายบ้านโคกเมฆ หมู่ที่11 ตำบลบ้านคู ถึงการเป็นอยู่ของกลุ่มผ้าไหมและการเป็นอยู่ในชุมชนอาชีพเศรษฐกิจในแต่ละครัวเรือน

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 สอบถามประธานบ้านทุ่งบ่อถึงกลุ่มเป้าหมายถึงการพัฒนากลุ่มท่อผ้าและเศรษฐกิจครัวเรือนมีผลกระทบอะไรบ้าง

สอบถามข้อมูลกับผู้นำผู้ใหญ่บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 2 ถึงการดูแลกลุ่มเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนว่าผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง

ลงพื้นที่สำรวจการทอผ้าไหมและสอบถามข้อมูลการเป็นอยู่ของครัวเรือนและชุมชนในตำบลเป้าหมายบ้านโคกเมฆ ตำบลบ้านคู

อื่นๆ

เมนู