1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
 4. บทความประจำเดือนตุลาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) เก็บข้อมูลการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและลงพื้นที่แจกแบบสอบถามที่โรงเรียนอมรสิริสามัคคี

บทความประจำเดือนตุลาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) เก็บข้อมูลการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและลงพื้นที่แจกแบบสอบถามที่โรงเรียนอมรสิริสามัคคี

ดิฉัน นางสาวกุลธิดา ลาขุมเหล็ก  ประเภทนักศึกษา  ได้ลงพื้นที่บ้านบงและบ้านโนนตะคร้อเพื่อเก็บข้อมูลแบบการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย (U2T) กับผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนกลุ่มทอผ้าไหม โดยแบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2) 

นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านทางระบบ Google Meet เพื่อสรุปผลการทำงานในแต่ละเดือนและความคืบหน้าตลอดการทำงาน

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ประชุมออนไลน์กับพี่ทีมงานพร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประชุมเรื่องการดำเนินงานและแบบสอบถาม SROI 

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนลงพื้นที่ที่ อบต.บ้านคู และลงพื้นที่แจกแบบสอบถามที่โรงเรียนอมรสิริสามัคคี

        

แจกแบบสอบถามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่โรงเรียนอมรสิริสามัคคี

         

รวบรวมเอกสารและประชุมเรื่องงานต่อที่โรงเรียนวัดสระทอง 

       

การฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ 
ได้ทำการฝึกทักษะเสร็จครบทุกด้านแล้ว ได้แก่
1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

มีแผนการดำเนินงานต่อไป ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

 • ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
 • คืนข้อมูลและองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ Standee การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง STICKER ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู
 • คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว VDO 1 Day trip
 • พัฒนาด้านการตลาด การท่องเที่ยว ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านระบบ Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆ
 • ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู
 • ติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานผ้า เรื่องการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือและดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด บ้านทุ่งบ่อ บ้านโคกเมฆ และกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด
 • ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด เรื่องน้ำหมักชีวภาพ (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) ปุ๋ยหมักกลับกองกับทางสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อต่อยอดไปสู่กระบวนการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 • นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

อื่นๆ

เมนู