กระผม นายณัฐภาส ดวงกระโทก ประเภทบัณทิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  หมู่ บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

 กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

               อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลได้จัดประชุมออนไลน์ทางระบบ google meet เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ของตำบลบ้านคูจำนวน 5 คน และประชุมทำความเข้าใจลักษณะงานและแผนการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกได้เข้าใจตรงกันเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน

               คณะทำงาน ได้ประชุมวางแผนการดำเนินงานก่อนการลงพื้นที่จริงในโครงการการติดตาม ประเมินผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ U2T โดยได้แบ่งทีมออกเป็น 5 ทีมซึ่งแต่ละทีมจะมีหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบประเมินที่รับมอบหมาย ขณะลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตอบแบบสอบถามอย่างตรงไปตรงมาทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นความจริง ซึ่งต่อมาเมื่อทุกทีมได้เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มครบถ้วนแล้ว ก็ได้รวบรวมเอกสารการประเมิน ส่งให้ทีมวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอีกครั้ง ซึ่งเราจะขอยกข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการวิเคราะห์ มาเขียนบทความ มีดังนี้

รีสอร์ทหญิงลีลั้ลลา ผู้จัดการของรีสอร์ทให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่มีโครงการของ U2T เข้ามา พบว่ามีการเข้าพักในรีสอร์ทมากขึ้น เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ จากเพจของดีบ้านคูทำให้คนรู้จักรีสอร์ทมากขึ้น

               ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์และอนามัยตำบลบ้านคู มีบทบาทในการให้ข้อมูล ที่จำเป็นในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจากปัญหาโรคระบาดโควิด-19 พวกเราชาวU2Tร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ ได้มีการจัดอบรมให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ โรคระบาดโควิด-19 รวมถึงข้อมูลการรับวัคซีนทำให้ประชาชนได้รับความรู้ที่ถูกต้องรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

                ในส่วนของชุมชนเป้าหมายมีการลงสำรวจทั้งจุดดีและจุดด้อยในชุมชนทำให้เราทราบถึง จุดแข็งของตำบลบ้านคู คือการมีกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งอยู่ถึง 4 กลุ่ม คือกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสะอาด กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคล้อ และกลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อ แต่ยังมีการจัดการกลุ่มที่ยังไม่ดีพอซึ่งการที่เข้ามาของโครงการ U2T ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับทางกลุ่ม ส่งผลให้ทางกลุ่มมีทักษะความรู้ที่ดีมากยิ่งขึ้น และมียอดขายที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยทางกลุ่ม ยังต้องการให้มีโครงการอยู่ที่ต่อไปอีก เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มมากยิ่งขึ้น

               ช่วงเดือนกันยายน ทางกลุ่มทอผ้าไหมได้ส่งผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากการพัฒนาผ่านโครงการของU2T เพื่อยื่นขอเอกสารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กับทางอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมาสำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมกับทางกลุ่มทอผ้าไหมอีกครั้ง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงาน

1) การวางแผนที่ดี ทำให้ทราบถึงลักษณะงานและเป้าหมายที่ชัดเจน นอกจากนั้นยังช่วยลดปัญหาในการทำงานได้อีกด้วย

2) การทำงานที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันจะส่งผลลัพธ์ที่ดีในงาน

3) การมีสมาชิกใหม่ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดี

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

  1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
  2. คืนข้อมูลและองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ Standee การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง Sticker ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู
  3. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว VDO 1 Day trip
  4. พัฒนาด้านการตลาด การท่องเที่ยว ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านระบบ Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆ
  5.  ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู
  6. ติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานผ้า เรื่องการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ และดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด บ้านทุ่งบ่อ บ้านโคกเมฆ และกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด
  7. ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด เรื่องน้ำหมักชีวภาพ (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) ปุ๋ยหมักกลับกองกับทางสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อต่อยอดไปสู่กระบวนการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
  8. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

   

อื่นๆ

เมนู