ดิฉัน นางพนารัตน์ ชำนิกล้า ประชาชนทั่วไป ตำบลบ้านคู ได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านคูร่วมกับเพื่อมทีมงานตำบลบ้านคู เพื่อแบ่งงานทำแบบสอบถาม การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ ฯ และสามารถนําผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปใช้
1) พัฒนา Framework ของการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SIA/SROI) ที่เหมาะสม
2) ประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของโครงการ เพื่อตอบโจทย์ความคุ้มค่าของการลงทุนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม รวมทั้งนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนากลไกการบริหาร การติดตามและการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment : SIA / Social Return on Investment : SROI)
โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามครั้งนี้ จะเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วยเสียในการดําเนินโครงการทั้งหมด 11 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 11 แบบสอบถาม โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ท่านได้รับประโยชน์การเปลี่ยนแปลงในระดับใด

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)


ภาพประชุมวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนลงพื้นที่

                หลังจากแบ่งงาน มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานเรียบร้อยแล้ว ดิฉันและเพื่อน ๆ ในกลุ่ม 5 คน ได้ลงพื้นที่สอบถามตามแบบสอบถามหน่วยงาน อปท. คือ ผู้นำชุมชนบ้านทุ่งบ่อ แม่ผู้ใหญ่องศา ใจเที่ยง และผู้นำชุมชนบ้านโคกเมฆ  แม่ผู้ใหญ่กองกิจ ทนงอาจ


ภาพลงพื้นที่สอบถามหน่วยงาน อปท. บ้านทุ่งบ่อ

 


ภาพลงพื้นที่สอบถามหน่วยงาน อปท. บ้านโคกเมฆ

               ต่อมาได้เข้าไปสอบถามตามแบบสอบถามกลุ่มตำบลเป้าหมาย คือ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อ นางทองสัว มาตรนอก และ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ  นางบุญเพ็ง หมื่นไธสงภาพลงพื้นที่สอบถามตำบลเป้าหมาย กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อ

 


ภาพลงพื้นที่สอบถามตำบลเป้าหมาย กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ

             การลงพื้นที่ทำแบบสอบถามครั้งนี้หัวหน้าชุมชนและกลุ่มทอผ้าไหมให้ความร่วมมือดีมาก
นอกจากนี้ดิฉันยังได้ลงพื้นที่ดูน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกอง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ณ กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ทำไว้ในวันอบรมที่ผ่านมาว่ามีการเปลี่ยนสีเป็นสีแดงพร้อมใช้งานแล้วหรือไม่ และพบว่าส่วนใหญ่เป็นสีแดงแล้ว


ภาพลงพื้นที่ติดตามผลจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง บ้านโนนสะอาด

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. ชุมชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานดีมาก
 2. ชุมชนสามารถนําผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ U2T นำไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
 3. ตำบลบ้านคูมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อยู่ที่ 80% แล้ว

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

มีแผนการดำเนินงานต่อไป ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
 2. คืนข้อมูลและองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ Standee การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง STICKER ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู
 3. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว VDO 1 Day trip
 4. พัฒนาด้านการตลาด การท่องเที่ยว ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านระบบ Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆ
 5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู
 6. ติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานผ้า เรื่องการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ และดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด บ้านทุ่งบ่อ บ้านโคกเมฆ และกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด
 7. ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด เรื่องน้ำหมักชีวภาพ (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) ปุ๋ยหมักกลับกองกับทางสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อต่อยอดไปสู่กระบวนการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 8. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อื่นๆ

เมนู