1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
 4. บทความประจำเดือนตุลาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) ลงพื้นที่แจกแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ U2T ประเภทหน่วยงานภาครัฐ

บทความประจำเดือนตุลาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) ลงพื้นที่แจกแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ U2T ประเภทหน่วยงานภาครัฐ

ดิฉัน นางสาวพัชราภรณ์  มั่งไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายลงพื้นที่กลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 และกลุ่มทอผ้าไหมของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

 • วันที่  2  ตุลาคม  2564  ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของตำบลบ้านคู  เพื่อลงในเพจ  facebook  ของตำบลบ้านคู

รูปภาพที่ 1.ชื่อเพจ  บ้านผ้าไหม ผักอินทรีย์ รวมของดีตำบลบ้านคู

รูปภาพที่ 2. ถ่ายภาพผ้าไหมที่จะลงขายในเพจ  facebook  ของตำบลบ้านคู

รูปภาพที่ 3. ตัวอย่างรายละเอียด  ลายนางเอก ใช้2ตะกอ  ฟืม42

รูปภาพที่ 4. ตัวอย่างรายละเอียด  ลายเสียงแคนแก่นคูณ ใช้2ตะกอ  ฟืม42

รูปภาพที่ 5. ตัวอย่างรายละเอียด  ลายขอยิ่งลักษณ์ ใช้2ตะกอ  ฟืม42

 • วันที่  5  ตุลาคม  2564 ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน  เพื่อใช้สร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยใช้ไม้ไผ่เป็นส่วนประกอบหลัก  ได้แก่  ไซดักปลา  ตะกร้า  กระด้ง  กระด้งห่างๆ  และข้องใส่ปลา ลงในเพจ facebook  ของตำบลบ้านคูเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในช่วงโควิด-19

รูปภาพที่ 6. ผลิตภัณฑ์เครื่องมือจักสาน  (ตะกร้า)

รูปภาพที่ 7. ภาพรวมผลิตภัณฑ์เครื่องมือจักสาน

 • วันที่  8  ตุลาคม  2564 ประชุมร่วมกับทีมงานตำบลบ้านคูและตำบลตูมใหญ่ผ่าน  google meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T
 • วันที่  11  ตุลาคม  2564 ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1  ตำบล. 1  มหาวิทยาลัย ประเภทหน่วยงานภาครัฐ  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการได้แก่   สำนักงานเกษตร  อำเภอนาโพธิ์,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านดอนกลาง),โรงเรียนวัดสระทอง(บ้านโนนตะคร้อ) และประเภทชุมชนภายใน  บ้านโนนตะคร้อ

ประเภทหน่วยงานภาครัฐ  → สำนักงานเกษตร  อำเภอนาโพธิ์

รูปภาพที่ 8. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ (กรมส่งเสริมการเกษตร)

รูปภาพที่ 9. ถ่ายภาพร่วมกับหน่วยงาน  และนายปฐมพงษ์  โนนไธสง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ  มีบทบาทที่เกี่ยวข้องคือ  เป็นวิทยากรฝึกอบรมอาชีพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านดอนกลาง)

รูปภาพที่ 10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนกลาง ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

รูปภาพที่ 11. ภ่ายภาพร่วมกับตัวแทน  นางจิตตา  สิงหนุวัฒนะ  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  มีบทบาทที่เกี่ยวข้องคือ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสุขภาพ หรือเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

โรงเรียนวัดสระทอง(บ้านโนนตะคร้อ)

รูปภาพที่ 12.  โรงเรียนวัดสระทอง  บ้านโนนตะคร้อ ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

รูปภาพที่ 13. ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนครูประพัฒน์ มั่งไธสง  ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  บทบาทของโรงเรียนเป็นสถานที่ในการจัดโครงการอบรม  และยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในการให้ทีมงานของตำบลบ้านคู  มาทำความสะอาด  เช่น โรงอาหาร  ห้องประชุม พร้อมกับมอบเจลแอลกอฮอลและหน้ากากอนามัย

ประเภทชุมชนภายใน → บ้านโนนตะคร้อ

รูปภาพที่ 14. นางรัชนีกร   แก้วไธสง  ประกอบอาชีพหลักคือ  ทำนา  มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นกลุ่มทอผ้าไหม

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้ทำการฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดครบเรียบร้อย

ปัญหา/อุปสรรคในการทำงาน

      เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้นและมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนบางส่วนเกิดความวิตกกังวลทางคณะทำงาน AG01(2)

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. ได้เรียนรู้ในการเข้าหาบุคคลหรือหน่วยงานใหญ่ๆ
 2. ได้เรียนรู้ในการถ่ายภาพ  และการคิดประโยคในการดึงดูดลูกค้าให้สนใจในสินค้าที่เราโพสต์ลงเพจ
 3. ได้เรียนรู้ในการต่อยอดคุณภาพผลิตภัฑณ์สินค้า  ให้มีความสวยงาม และมีจุดเด่นต่อตำบล
 4. ได้เรียนรู้ข้อปฏิบัติในการทำงานร่วมกันแบบเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

      มีแผนการดำเนินงานต่อไป ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
 2. คืนข้อมูลและองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ Standee การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง Sticker ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู
 3. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว VDO 1 Day trip
 4. พัฒนาด้านการตลาด การท่องเที่ยว ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านระบบ Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆ
 5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู
 6. ติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานผ้า เรื่องการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ และดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด บ้านทุ่งบ่อ บ้านโคกเมฆ และกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด
 7. ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด เรื่องน้ำหมักชีวภาพ (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) ปุ๋ยหมักกลับกองกับทางสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อต่อยอดไปสู่กระบวนการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 8. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

อื่นๆ

เมนู