1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
 4. บทความประจำเดือนตุลาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการ U2T(กลุ่มผักอินทรีย์บ้านโนนสะอาด)

บทความประจำเดือนตุลาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการ U2T(กลุ่มผักอินทรีย์บ้านโนนสะอาด)

ดิฉัน นางสาวรุจิกร  บุญไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการเข้าไปลงพื้นที่สอบถามการประเมินผลโดยแผนการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบคือ กลุ่มผักอินทรีย์และกลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงาน อปท. ทั้งนี้ดิฉันยังได้ทำการตัดต่อถ่ายทำวิดีโอประจำเดือนร่วมกับทีมวิดีโอ

 

  กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

 • วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ทีมงาน AG01(2) ประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน-ตุลาคม

 • วันที่ 11 ตุลาคม 2564  ลงพื้นที่สำรวจหน่วยงาน อปท. ณ บ้านโนนสะอาด หมู่13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 • วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มผักอินทรีย์บ้านโนนสะอาด เพื่อการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)

 • ภาพการลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าตรวจสถานที่ผลิตผ้าไหมทั้ง 4 กลุ่ม

 • ภาพการตัดต่อวิดีโอประจำเดือน

 • ภาพการลงพื้นที่ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลบ้านคู เพื่อจัดจำหน่ายลงเพจ FACEBOOK

การฝึกอบรมทักษะ

ได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จครบทุกด้านแล้ว ได้แก่

 1. ด้านดิจิทัล Digital Literacy
 2. ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
 3. ด้านการเงิน Financial Literacy
 4. ด้านสังคม Social Literacy

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. ได้เรียนรู้การวางแผนการทำงานของทีมในตำบลบ้านคูมากขึ้น
 2. ได้เรียนรู้การตัดต่อวิดีโอ
 3. ได้เรียนรู้การวางแผนการทำงานเป็นทีมในการถ่ายวิดีโอ และสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ในตำบลบ้านคู

 

แผนปฏิบัติงานต่อไป

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
 2. คืนข้อมูลและองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ Standee การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง STICKER ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู
 3. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว VDO 1 Day trip
 4. พัฒนาด้านการตลาด การท่องเที่ยว ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านระบบ Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆ
 5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู
 6. ติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานผ้า เรื่องการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ และดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด บ้านทุ่งบ่อ บ้านโคกเมฆ และกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด
 7. ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด เรื่องน้ำหมักชีวภาพ (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) ปุ๋ยหมักกลับกองกับทางสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อต่อยอดไปสู่กระบวนการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 8. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อื่นๆ

เมนู