1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
 4. บทความประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) เก็บข้อมูลการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) เก็บข้อมูลการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวศิริลักษณ์ โมกไธสง  นักศึกษา ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่บ้านบงและบ้านโนนตะคร้อเพื่อเก็บข้อมูลแบบการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย ( U2T ) กับผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนกลุ่มทอผ้าไหม  โดยแบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

   

                ภาพประชุมวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนลงพื้นที่
หลังจากประชุมวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนลงพื้นที่เสร็จแล้ว ได้ลงพื้นที่สอบถามตามแบบสอบถามหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย โดยสอบถามจาก นางยุคลธร ศุภกะตัวแทนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ และนายประเสริฐ รองกระโทก ผู้ดูแลรีสอร์ทหญิงลี ลั้ลลา ผลปรากฏว่าทุกท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

       ภาพลงพื้นที่สอบถามข้อมูล นางยุคลธร ศุภกะ ตัวแทนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ

             ภาพลงพื้นที่สอบถามข้อมูล นายประเสริฐ รองกระโทก ผู้ดูแลรีสอร์ทหญิงลี ลั้ลลา

การฝึกอบรมทักษะ

ได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จครบทุกด้านแล้ว ได้แก่

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy

2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

3) ด้านการเงิน Financial Literacy

4) ด้านสังคม Social Literacy

                                                                          ภาพการอบรบทักษะทั้ง4ด้าน

สิ่งที่ได้เรียนรู้

-ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

-ชุมชนให้ความร่วมมือปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

-ได้รู้จักคนในชุมชนมากขึ้น

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
 2. คืนข้อมูลและองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ Standee การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง STICKER ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู
 3. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว VDO 1 Day trip
 4. พัฒนาด้านการตลาด การท่องเที่ยว ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านระบบ Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆ
 5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู
 6. ติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานผ้า เรื่องการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ และดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด บ้านทุ่งบ่อ บ้านโคกเมฆ และกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด
 7. ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด เรื่องน้ำหมักชีวภาพ (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) ปุ๋ยหมักกลับกองกับทางสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อต่อยอดไปสู่กระบวนการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 8. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อื่นๆ

เมนู