1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
 4. บทความประจำเดือนตุลาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมดําเนินงานกับโครงการ U2T

บทความประจำเดือนตุลาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมดําเนินงานกับโครงการ U2T

       กระผม นายสิริมงคล รอบคอบ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ คือ บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 และบ้านโคกเมฆ หมู่ 12 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และถ่ายวิดีโอการดำเนินงานของคณะทีมงานผู้ปฏิบัติงานขณะลงพื้นที่เก็บแบบสอบแบบถาม

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ทีมงาน AG01(2) ประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสอบถามแบบประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมกับผู้ใหญ่บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11

       ในการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งนี้ ดำเนินการโดยการใช้กระบวนการเก็บข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นหลักสำคัญของฐานข้อมูลที่จะนําไปพัฒนาต่อยอดโครงการในอนาคตต่อไป ซึ่งกระผมได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 และบ้านโคกเมฆ หมู่ 12 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีเป้าหมายในการเก็บแบบสอบถาม คือ ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนกลุ่มทอผ้าไหม โดยเริ่มสอบถามกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 นางสาวองศา ใจเที่ยง กล่าวว่า ในช่วงโควิดมีอุปสรรค ยังไม่มีการดำเนินงานของโครงการ และไม่มีผลกระทบด้านลบอื่น ๆ จากการร่วมดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 นางสาวกรองจิต ทะนงอาจ กล่าวว่า ถือว่าเป็นการดีที่มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากต่อกลุ่มชุมชนที่จะได้นำความรู้ไปดำเนินการในชีวิตประจำวันต่อไป โดยผู้ใหญ่บ้านของทั้ง 2 หมู่บ้าน รวมถึงตัวแทนกลุ่มทอผ้าไหมของทั้ง 2 หมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสอบถามแบบประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมกับผู้ใหญ่บ้านโคกเมฆ หมู่ 12

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสอบถามแบบประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมกับตัวแทนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อ และบ้านโคกเมฆ

       ในส่วนของการถ่ายวิดีโอการทำงาน ขณะที่คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินงานเก็บแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมได้มีการบันทึกวิดีโอ เพื่อนำไปใช้ในการตัดต่อทำวิดีโอการดำเนินประจำเดือนตุลาคม ทั้งนี้ได้ทำการบันทึกในเขตพื้นที่รับผิดชอบคือ บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 และบ้านโคกเมฆ หมู่ 12 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ถ่ายวิดีโอการทำงานขณะที่คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงานลงพื้น

เรียนเขียนบทความกับสมาชิกรุ่นพี่

ลงพื้นที่ถ่ายภาพผ้าไหม ลายกระหนกเชิงเทียน ณ บ้านโนนสะอาด

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 • ความสามัคคีของสมาชิกในทีม มีการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนที่ดีต่อคณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน
 • ได้รับคำแนะนำการทำงานที่ดีจากสมาชิกรุ่นพี่
 • วิธีการดำเนินงานที่เป็นระบบระเบียบของคณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน
 • การตอบสนองของประชาชนในชุมชนที่มีต่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • ได้เรียนรู้วิธีการถ่ายทำวิดีโอ เพื่อการสร้างผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

 1. ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)
 2. ด้านภาษาอังกฤษ (Language Literacy)
 3. ด้านการเงิน (Financial Literacy)
 4. ด้านสังคม (Social Literacy)

ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านเสร็จเรียบร้อยเเล้ว

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
 2. คืนข้อมูลและองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ Standee การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง Sticker ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู
 3. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว VDO 1 Day trip
 4. พัฒนาด้านการตลาด การท่องเที่ยว ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านระบบ Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆ
 5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู
 6. ติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานผ้า เรื่องการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ และดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด บ้านทุ่งบ่อ บ้านโคกเมฆ และกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด
 7. ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด เรื่องน้ำหมักชีวภาพ (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) ปุ๋ยหมักกลับกองกับทางสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อต่อยอดไปสู่กระบวนการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 8. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

       

อื่นๆ

เมนู