1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
 4. บทความประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของโครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของสังคม ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของโครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของสังคม ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายทศพล โพธิ์งาม ประชาชน ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่กับทีมงานำบลบ้านคูเกี่ยวกับการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย ( U2T ) โดยการเก็บข้อมูลสอบถามครั้งนี้เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของสังคมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนของตำบลบ้านคู

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

 

ภาพประชุมการวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนลงปฏิบัติงานก่อนลงพื้นที่

      หลังจากการวางแผนแบ่งหน้าที่ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีการแบ่งสมาชิกลงพื้นที่จำนวน 5 คน สอบถามเพื่อเก็บข้อมูลผู้นำชุมชน บ้านทุ่งบ่อและบ้านโดกเมฆ
แม่ผู้ใหญ่ องศา ใจเที่ยง ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งบ่อ
นางสาวกรองจิต ทะนงอาจ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกเมฆ
ได้มีตัวเเทนในการสอบถามเกี่ยวกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจซึ่งผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

ภาพลงพื้นที่ปฏิบัติงานเเบบสอบถามข้อมูลหน่วยงาน อปท. บ้านทุ่งบ่อ

 

ภาพลงพื้นที่ปฏิบัติงานเเบบสอบถามข้อมูลหน่วยงาน อปท. บ้านโคกเมฆ

 

ภาพลงพื้นที่ปฏิบัติงานแบบสอบถามข้อมูลตำบลเป้าหมาย นางทองสัว มาตรนอก สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อ 

 


ภาพลงพื้นที่ปฏิบัติงานแบบสอบถามข้อมูลตำบลเป้าหมายนางบุญเพ็ง หมื่นไธสง ประธานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ

              พื้นที่สุดท้ายได้ลงกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆซึ่งมี นางบุญเพ็ง เหมือนไธสง เป็นประธานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ ทางกลุ่มบ้านโคกเมฆได้มีการนำเปลือกไม้ และเมล็ดกาแฟ มาย้อมเส้นไหมแทนสารเคมี ทางกลุ่มผ้าไหมมีความพึงพอใจมากเพราะได้มีการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมี โดยเปลือกไม้จะทำให้เส้นผ้าไหมนุ่มออกมาสีสันสวยงาม

การฝึกอบรมทักษะทั้ง 4 ด้าน
ได้ทำการอบรมฝึกทักษะสำเร็จครบทุกหัวข้อแล้วได้แก่
1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

ภาพการอบรมทักษะทั้ง 4 ด้าน 

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานกับทีมงาน มีความเป็นกันเอง
2. มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน
3. ได้รู้จักคนในชุมชนตำบลบ้านคูมากขึ้น

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

มีแผนการในการดำเนินงานต่อไป ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
 2. คืนข้อมูลและองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ Standee การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง Sticker ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู
 3. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว VDO 1 Day trip
 4. พัฒนาด้านการตลาด การท่องเที่ยว ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านระบบ Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆ
 5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู
 6. ติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานผ้า เรื่องการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ และดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด บ้านทุ่งบ่อ บ้านโคกเมฆ และกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด
 7. ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด เรื่องน้ำหมักชีวภาพ (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) ปุ๋ยหมักกลับกองกับทางสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อต่อยอดไปสู่กระบวนการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 8. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อื่นๆ

เมนู