1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AG01(2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์

บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AG01(2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์

ดิฉัน นางสาวกุลธิดา ลาขุมเหล็ก ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบคือ  15 หมู่บ้าน ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น” ของชุมชนในตำบลบ้านคู

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ประชุมเตรียมงานก่อนการจัดอบรม

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น”  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 จัดทำสรุปผลและวิเคราะห์ปัญหาพื้นที่ตำบลบ้านคูร่วมกับอาจารย์ประจำตำบล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้อมูลด้านการปศุสัตว์ของกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู

ด้านโคขุน 

บ้านโนนตะคร้อ

ปัญหาที่พบ 1).โรคลัมปีสกิน 2.)โรคปาก-เท้าเปื่อย  3.)อายุได้เเต่ไม่เป็นสัด  4.)ผสมไม่ค่อยติด ติดลูกยา

อาหารและวัตถุดิบที่ใช้  หญ้าเนเปียร์ (ปั่น/บด), หญ้ากินรีสีม่วง (ต้นเเก่ต้องนำเอามาปั่น), หญ้าหวาน (ปั่น/บด), หญ้าธรรมชาติ, รำ

วัคซีนที่เคยใช้  วัคซีนโรคปาก-เท้าเปื่อย,  ยาเเก้ไข้ ยาฆ่าพยาธิ ยาฆ่าเห็บ หมัด เหา

บ้านคู (หมู่ที่ 14)

ปัญหาที่พบ โรคลัมปีสกิน โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย โรคไข้หลังแข็ง ,เป็นตุ่ม , อุจจาระ , ผสมพันธุ์ยาก (อย่างน้อย3-5ครั้ง)

อาหารและวัตถุดิบที่ใช้ หญ้าตามธรรมชาติ หญ้าเนเปียร์ หญ้าลูซี่ หญ้าหวาน , ฟางอัด (จ้างมาอัดก้อน 16 บาท ซื้อ3 ก้อน 100 บาท) , หัวอาหาร (กระสอบละ 260-300)

วัคซีนที่เคยใช้  วัคซีนโรคปาก-เท้าเปื่อย (ใช้ตัวละ 2 cc ใช้กับวัวอายุ6เดือนขึ้นไป ห้ามใช้กับวัวที่ตั้งครรภ์)

วิธีป้องกันรักษา ยาเขียวใหญ่ ยาม่วง + ปูนแดง ยาถ่ายพยาธิ กำมะถัน

บ้านโสกดินแดง

ปัญหาที่พบ โรคที่มาตามฤดูกาล โรคเท้า-ปากเปื่อย โรคลัมปีสกิน โรคไข้สามวัน (ตัวแข็ง ขาแข็ง) , ขาดแคนหญ้าและหัวอาหาร

อาหารและวัตถุดิบที่ใช้  หญ้าเนเปียร์ , หัวอาหาร , รำ , กากมัน , ฟาง

วัคซีนที่เคยใช้  ไม่เคยได้รับวัคซีน

ด้านไก่พื้นบ้าน

บ้านโนนสะอาด

ปัญหาที่พบ  โรคตาตูม โรคหวัดไก่ โรคห่า

อาหารและวัตถุดิบที่ใช้  ข้าวเปลือก ข้าวสาร รำปลายข้าว

วัคซีนที่เคยใช้  ไม่เคยรับวัคซีน

 บ้านโนนตะคร้อ

ปัญหาที่พบ  โรคห่า

ไม่มีการทำวัคซีนป้องกันโรค

อาหารและวัตถุดิบที่ใช้ ข้าวเปลือก , รำ

วัคซีนที่เคยใช้  ไม่เคยรับวัคซีน

 บ้านคู (หมู่ที่ 14)

ปัญหาที่พบ  โรคห่า

อาหารและวัตถุดิบที่ใช้  ข้าวเปลือก, รำ , ข้าวสาร,  ปลายข้าว

วัคซีนที่เคยใช้  ไม่เคยรับวัคซีน

บ้านหนองลุมพุก

ปัญหาที่พบ  โรคฝีดาษ เกิดจากยุงกัด , โรคห่า เกิดจากติดเชื้อ

อาหารและวัตถุดิบที่ใช้  ข้าวเปลือก , รำผสมข้าว (1 ปิ๊บ = 350 บาท) , หัวอาหารผสมรำ (15 กก. = 450 บาท)

วัคซีนที่เคยใช้  ไม่เคยรับวัคซีน

การฝึกอบรมทักษะ

ได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จครบทุกด้านแล้ว ได้แก่

1.) ด้านดิจิทัล Digital Literacy 2.) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy 3.) ด้านการเงิน Financial Literacy  4.) ด้านสังคม Social Literacy

สิ่งที่ได้จากการทำงาน

  1. ได้เรียนรู้ถึงโรคที่เกิดกับสัตว์และการรักษา
  2. ได้เรียนรู้การเป็นนักพูดหรือนักเล่าเรื่องที่ดี

แผนการดำเนินงานต่อไป 
ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้
1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่องและสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านโนนสะอาด และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู