กระผม ไพโรจน์ ตรีศรรัมย์ ประเภทประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 บ้านบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7  และบ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ทีมงาน AG01(2) ประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่ถ่ายภาพผ้าไหมเพื่อนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาโพสต์จำหน่ายลงเพจFacebook

ลงพื้นที่กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความเป็นมา
เป็นพระพุทธรูปเก่าเเก่ สร้างด้วยเเก่นไม้จันทร์ (ศิลปะลาวโบราณ) เป็นพระพุทธรูปปรางค์กรัชกาย ดวงตาสร้างด้วยพลอยสีดำ มีอายุราว 200 กว่าปี สันนิษฐานมาจากมีสถูปสร้างด้วยอิฐมอญ ฉาบด้วยยางไม้ หลังคามุงสังกะสีครอบสถูปไว้ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2480 ดวงตาของหลวงพ่ออูปเเต่เดิมได้ถูกขโมยไปและได้เปลี่ยนดวงตาใหม่เป็นเเก้ว
ด้านบูรณาการ
เมื่อปี พ.ศ. 2543 เนื่องจากเห็นว่าสถูปซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่ออูปชำรุดทรุดโทรมมาก จึงได้มีการก่อสร้างวิหารครอบพระสถูปขึ้นใหม่ ให้สวยงาม

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้ผลได้ดีควรมีการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง และ
การที่ไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคที่ดี ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น โปรแกรมการทำา
วัคซีนที่ดี การเลือกชนิดของวัคซีนที่มีคุณภาพดีและเหมาะสม ไก่แต่ละตัวก็มี
ความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่แตกต่างกันออกไปหลังจากให้วัคซีน
บ่อยครั้งพบปัญหาการเกิดโรคในไก่ที่ทำาวัคซีนไปแล้ว ดังนั้นจึงต้องมีการทำาวัค
ซีนซำ้า โดยเฉพาะไก่ที่เกษตรกรเลี้ยงเป็นพ่อ – แม่พันธุ์ สำาหรับพ่อ – แม่พันธุ์
ควรถ่ายพยาธิเป็นประจำาทุก 6 เดือน และจะต้องทำาวัคซีนเพื่อป้องกันการเกิด
โรคต่างๆ แก่ไก่ทุกระยะอย่างเคร่งครัด โรคที่สำาคัญในไก่พื้นเมืองที่ต้องได้รับ
วัคซีน ได้แก่ โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบ โรคฝีดาษ และโรคอหิวาต์
เป็ด-ไก่ ดังตาราง 5 โดยเกษตรกรขอรับการสนับสนุนวัคซีนได้จากสำานักงาน
ปศุสัตว์ในพื้นที่ โปรแกรมวัคซีนสำาหรับไก่ไข่ ไก่พันธุ์ และไก่พื้นเมือง

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

อบรมครบทุกวิชาแล้ว

แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

  1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
  2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านโนนสะอาด และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
  3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
  4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู