ดิฉัน นางพนารัตน์ ชำนิกล้า ประชาชนทั่วไป ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
คือ กลุ่มผ้าไหม กลุ่มโคขุน กลุ่มโคกหนองนา กลุ่มวัฒนธรรม และกลุ่มผักเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาฝึกฝนเล่าเรื่องสื่อสารให้กลุ่มนักท่องเที่ยวฟังเกี่ยวกับความเป็นมาของเรื่อง

     เช่น กลุ่มบ้านทุ่งบ่อ ได้ประธานกลุ่มมาเล่าเรื่องลายผ้าไหมของหมู่บ้านที่คิดค้นขึ้นมาเอง ประธานกลุ่มคือแม่ โฉมงามอักษรเสือ ท่านได้เล่าเรื่องลายผ้าไหมไม่มีรูไขเป็นลวดลายที่เกิดจากคนในหมู่บ้านรุ่นปู่ย่าตายายเอกลักษณ์ของลายจะมีความต่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุด จนทำให้เกิดชื่อลาย ตามภาษาชาวบ้านว่า บุญแจนบ่มีฮูไข ลายนี้เป็นลายที่ทอเรื่อยมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงทุกวันนี้ บ้างก็เรียกว่าลายกำแพงเมืองจีนเสมือนเขาวงกตที่หาทางออกไม่เจอ ซึ่งทางแม่บ้านได้นำเอาสิ่งที่มีคุณค่าในหมู่บ้านของเราได้ใช้ย้อมผ้าไหมซึ่งเป็นโคลนตมที่เกิดจากธรรมชาติทำให้ได้สีธรรมชาติจากโคลนตมของควายและโคลนจากรากบัวซึ่งโคลนแต่ละที่จะทำให้เกิดสีต่างกันผ้าทอที่ได้จากสีโคลนตมจะมีเอกลักษณ์พิเศษทำให้ผ้าไหมสีไม่ตก และขึ้นเงาวาวสวยงาม ซึ่งเราต้องขอบคุณควายในหมู่บ้านที่ทำให้เราได้ผ้าไหมที่สวยงามและมีคุณค่าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการย้อมผ้า

การเล่าเรื่องของแต่ละกลุ่มก็แตกต่างกันไปตามสถานที่และอาชีพของแต่ละกลุ่ม ในวันอบรมได้มีวิทยากรให้ความรู้เทคนิคในการเล่าเรื่อง  แต่ละกลุ่มที่ได้เชิญมาก็ได้นำเทคนิคในการอบรมกับนำไปใช้ในการพูดและเล่าเรื่อง

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  1. ได้​เรียน​รู้เทคนิคในการการพูดและเล่าเรื่อง
  2. ได้เรียนรู้ความเป็นมาของการทอผ้าไหมของแต่ละกลุ่ม

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
       แผนการดำเนินงานต่อไป ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้
1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านโนนสะอาด และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู