รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพัชริดา พรไธสง ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง กพร ในกลุ่มของ AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ และเครือข่าย social media ( Facebook ,Line และอื่น ๆ) โครงการเยียวยาสถานประกอบการและผู้ประกันตนมาตรา 33 ,39 และ 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตราารของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพื่อให้เป้าหมายที่ได้รับสนันสนุนเงินช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าครองชีพและค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในกิจการ ก่อให้เกิดการนำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริอภาค การกระจายรายได้แก่ผู้ประกอบการ และสร้างทุนหมุนเวียนในระบบเศรฐกิจ

ออกหน่วย SDU ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ประโยชน์คุณสมบัติผู้สมัคร การคุ้มครอง และช่องทางในการชำระเงิน ในการเป็นผู้ประกันตนมตรา 40 และรับสมัครของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ออกหน่วยร่วมกับ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครนทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ประโยชน์คุณสมบัติผู้สมัคร การคุ้มครอง และช่องทางในการชำระเงิน ในการเป็นผู้ประกันตนมตรา 40 ณ โรงเรียนวัดหลักศิลา ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ออกพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลูกจ้างร้องเรียนนายจ้าง ไม่ส่งเงินสมทบ ให้ลูกจ้างทำให้ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม ณ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านไหมไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำ infographic  ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา  40  วิดีโอเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา 40 เตรียมเอกสารส่ง เรื่องเชิญพบพนักงานเจ้าหน้าที่ และรับแบบทบทวนสิทธิตามมาตราการเยียวยาประกันสังคม ผู้ประกัน มาตรา33 , มาตรา 39 และมาตรา 40

จากการปฏิบัติงานในห้วงระยะเวลาดังกล่าวทำให้ดิฉันได้พัฒนาด้านทักษะการสื่อสารซึ่งถือเป็นทักษะที่ต้องใช้อยู่เสมอเนื่องจากการทำงานต้องติดต่อกับผู้ประกันตนตลอดเวลาเช่นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานรวมถึงติดต่อสื่อสารกับผู้ประกันตนเพื่อให้คำแนะนำต่างๆซึ่งดิฉันได้เรียนรู้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสำคัญเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องชัดเจนตรงประเด็นครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ตกหล่นรวมถึงรู้จักเลือกใช้คำพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์

 

อื่นๆ

เมนู