ดิฉันนางสาวศิราณี เหลาเลิศ ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการAG01(2)

       อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น และกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

       คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่และกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) มีการคืนข้อมูลและองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์  Standee
การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู และมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง Sticker ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเพื่อต่อยอดได้

                                                                              มอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง Sticker

        คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร และวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการเล่าเรื่อง
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้นำความรู้และเทคนิคการเป็นนักเล่าเรื่องที่น่าสนใจ เพื่อสร้างนักเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน โดยอาจารย์ที่เป็นวิทยากรได้ประชุมร่วมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดในการอบรมและแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอเรื่องที่ได้ ซึ่งภายในกลุ่มดิฉันได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในกลุ่มของผ้าไหมทอมือบ้านโคกเมฆ 

 อาจารย์ชี้แจ้งรายละเอียดก่อนการอบรม

ประเด็นสำคัญในการเล่าเรื่อง

  1. หัวใจของเรื่อง เป็นใจความสำคัญว่าเราจะสื่อสารกับผู้ฟังเรื่องอะไร ต้องชัดเจน และเข้าใจง่าย
  2. โครงเรื่อง เป็นการวางโครงเรื่องว่าเรื่องที่เราจะเล่าจะไปทางไหนเป็นเรื่องเล่าทั้งหมดของเราที่สรุปย่อที่สุด
  3. การดำเนินเรื่อง ถ้าเราต้องการเล่าเรื่องเป็นลำดับเหตุการณ์ เราควรเล่าให้เห็นภาพจะทำให้เรื่องของเราน่าสนใจมากขึ้น โดยการเล่าถึงอดีตจนมาถึงปัจจุบันว่าเกิด อะไร ที่ไหน อย่างไร ขึ้นบ้างและอาจจะเล่าไปถึงเป้าหมายในอนาคต
  4. การสรุป เรียบเรียงเนื้อหาที่เราพูดไปทั้งหมดนำมาสรุปสั้น ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้น

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ

          ความเป็นมาของกลุ่มเป็นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย จากรุ่นลูกสู่รุ่นหลาน ลายผ้าส่วนใหญ่เกิดจากการผสมผสานลายต่างๆ เช่น ลายขอ ลายคมห้า ลายดาวล้อมเดือน ที่เรานำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดลายใหม่ออกมา              จุดเริ่มต้นของผ้า เริ่มต้นจากลายขอที่มีมาตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ทางกลุ่มได้พัฒนาลายขึ้นมาใหม่ นำลายคมห้า และลายดาวล้อมเดือน มารวมกันได้เกิดเป็นลายใหม่ขึ้นมา และกลุ่มเราได้ตั้งชื่อว่า ลายขออมรเทพ ซึ่งที่มาของชื่อนี้ได้มาจากชื่อของโรงเรียนที่มี 4 หมู่บ้าน ในลายผ้าของเราใช้ลายขอสี่ตัวประกอบกันเชื่อมโยงไปกับลายดาวล้อมเดือน หมายถึง ความสามัคคีของคนในชุมชนของเรา
จุดเด่นผ้าของเราใช้เส้นไหมที่เราเลี้ยงเอง สีที่ได้ซึ่งมาจากสีธรรมชาติ เช่น สีเหลือง ได้มาจาก แก่นขนุนและแก่นยอ, สีแดง ได้มาจาก ครั่งและฝาง, สีเขียว ได้มาจาก ใบดอกปีบ, สีม่วง ได้มาจาก ดอกอัญชัน และสีกาแฟ ได้มาจากผลของกาแฟ

                                                                             ฟังอาจารย์วิทยากรบรรยาย

  

                                                                                              เขียนเค้าโครงเรื่องที่จะเล่า

                                                                                        นำเสนอเรื่องผ้าไหมบ้านโคกเมฆ

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

1.เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม
2.เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3.ได้ความรู้ และเทคนิคของการเป็นนักเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์
4.เรียนรู้การปรับตัวเข้าหาคนในชุมชน

แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

  1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
  2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านโนนสะอาด และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
  3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
  4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู