1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทบทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 AG01(2)กิจกรรมการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเสริมอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกรและลดการใช้จ่ายของเกษตกร

บทบทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 AG01(2)กิจกรรมการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเสริมอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกรและลดการใช้จ่ายของเกษตกร

บทความประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กลุ่ม
AG01/(2) กิจกรรมการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเสริมอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกรและลดการใช้จ่ายของเกษตกรตำบลบ้านคู กระผม นายทศพล โพธิ์งาม ประเภท ประชาชน ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้กับประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ในบริเวณพื้นที่ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการเลี้ยงสัตว์โคกระบือ และชาวบ้านในพื้นที่มีการปลูกหญ้าไว้ในการเลียงสัตว์ ซึ่งกระผมได้รับมอบหมายและทีมงานที่เกี่ยวข้องได้ไปสำรวจข้อมูลเกียวกับโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กระผมได้รับมอบหมายและซึ่งอาจารย์ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวบ้านตำบลบ้านคูได้มีการในห้ความรู้เเละสอนชาวบ้านทำอาหารไห้สัตว์ เช่นอาหาร วัว ควาย และ ไก่ เป็นต้น

ภาพถ่ายวางแผนก่อนปฏิบัติงาน

ภาพถ่ายปฏิบัติงานผสมอาหารสัตว์

ในการทำหญ้าหมัก 100 กิโลกรัม สำหรับโคและกระบือ

มีวัตถุดิบ ดังนี้

1.หญ้าเนเปียร์ 100 กิโลกรัม

2.เกลือ

3.กระถิน

4.ถั่วฮามาต้า

วิธีการทำ

นำหญ้าที่สับไว้และถั่วฮามาต้าและกระถินมาเติมเกลือจากนั้นคนให้เข้ากัน

และหลังจากนั้นก็นำมาใส่ถุงปุ๋ยอัดให้แน่น ในอากาศออกมาให้หมดและมัดปากถุงให้สนิทหมักไว้เป็นระยะเวลาในการหมักประมาณ 21 วันและห้ามวางตากแดดเด็ดขาด

รูปลงพื้นที่เก็บข้อมูลโคกระบือและเกษตรกรบ้านหนองลุมพุก

ในการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและสอบถามข้อมูลของบ้านหนองลุมพุกนั้นได้ข้อมูลมาว่าหมู่บ้านหนองลุมพุกได้มีการเลี้ยงโคประมาณ 90% ชาวบ้านมีความเป็นกันเองทุกคน กระผมที่ได้ลงสอบถามข้อมูลในหมู่บ้านนี้ก็ได้พบว่าประชาชนในหมู่บ้านนี้ให้ความร่วมมือเป็นส่วนมากและตอบคำถามดีมากครับ

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานกับทีมงาน มีความเป็นกันเอง

2. มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน

3. ได้รู้จักคนในชุมชนตำบลบ้านคูมากขึ้น

 

แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านโนนสะอาด และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล

3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้

4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู