ดิฉัน นางสาวชฎาพร  ชูชีพ  ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กิจกรรมและผลการดำเนินงานในเดือนธันวาคม มีดังนี้

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่อบรมด้านปศุสัตว์เรื่องการทำอาหารแบบ TMR อาหารผสมเสร็จ ในการจัดอบรมได้เรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในการทำอาหารสัตว์สำหรับโค

การทำอาหารข้นสำหรับโค 100 กิโลกรัม

วัตถุดิบ

 1. มันเส้นสับ (มันสำปะหลัง)
 2. รำละเอียด 
 3. ปลายข้าว 
 4. มันหมักยีสต์ 
 5. กากถั่วเหลือง

วิธีทำ 

นำมันเส้นสับ รำละเอียด ปลายข้าว มันหมักยีสต์ ผสมให้เข้ากันเเล้วแยกไว้กองหนึ่ง จากนั้นนำกากถั่วเหลืองคลุกกับน้ำมันพืชเพื่อเป็นการลดฝุ่นและไม่ควรใส่น้ำมันพืชเยอะ จากนั้นผสมกับพรีมิก เกลือ ผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วแยกไว้อีกกอง หลังจากนั้นนำทั้งสองมาผสมให้เข้ากัน 

การทำอาหารแบบ TMR อาหารแบบผสมเสร็จ

วิธีทำ

นำอาหารข้นที่ผสมไว้ 65% ผสมกับอาหารหยาบ 35% (หญ้าสับ) แล้วหมักใส่ถุงปุ๋ยไล่อากาศออกและปิดปากถุงให้สนิท

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ลงพื้นที่อบรมเรื่องการจัดตัั้งศูนย์การเรียนรู้ผ้าไหมและผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ โดยประชุมร่วมกันกับสมาชิกของกลุ่มแต่ละกลุ่มเพื่อพูดคุยถึงความต้องการในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อวางแผนเรื่องสถานที่จัดตั้งศูนย์และอุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์ต่าง ๆ ที่ทางสมาชิกต้องการหรือขาดเหลืออะไรบ้าง และลงดูพื้นที่จริงของแปลงผักและสถานที่ที่จะจัดตั้งศูนย์ของกลุ่มทอผ้าไหม

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ลงพื้นที่อบรมเรื่องการเลี้ยงปลาน้ำจืด ในการจัดอบรมได้เรียนเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับสมาชิกและสาธิตวิธีการทำอาหารเม็ดแบบจม

วิธีทำอาหารเม็ดแบบจม

วัตถุดิบ

 1. ปลาป่น 1.3 กิโลกรัม
 2. กากถั่วเหลือง 3.3 กิโลกรัม
 3. ปลายข้าว 4.7 กิโลกรัม
 4. รำอ่อน 5 ขีด
 5. วิตามินและแร่ธาตุรวม 5 กรัม
 6. น้ำมันพืช

วิธีทำ 

ผสมวัตถุดิบทั้งหมดให้เข้ากัน ประมาณ 10-15 นาที จากนั้นนำเข้าเครื่องอัดเม็ด

หลังจากสาธิตวิธีการทำเรียบร้อยเเล้วก็นำอาหารเม็ดแจกให้สมาชิกที่เข้าร่วมอบรมคนละ 1.2  กิโลกรัม

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ลงพื้นที่เตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ปรับปรุงป้าย จัดตกแต่งซุ้ม สถานที่ให้สวยงาม

ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564 ดิฉันได้เข้าไปช่วยงานพี่บัณฑิตในทีมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับมอบหมายให้ทำแบบฟอร์มแบบสัมภาษณ์และคีย์ข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

การฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ 
ได้ทำการฝึกทักษะเสร็จครบทุกด้านแล้ว ได้แก่
1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้
1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ
4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู