1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนธันวาคม AG01(2) อบรมส่งเสริมอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ) ณ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนธันวาคม AG01(2) อบรมส่งเสริมอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ) ณ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวกุลธิดา ลาขุมเหล็ก ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมการอบรมส่งเสริมอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์(สัตว์น้ำ)

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

แก้ไขงานการดำเนินงานรายตำบล (TSI) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เขียนหัวข้อแบบสอบถาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ลงพื้นที่อบรมเรื่องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ (กลุ่มทอผ้าไหม/กลุ่มผักอินทรีย์)

     

    

เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมส่งเสริมอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ) ณ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่องของการให้ความรู้ด้านการผสมอาหารสัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์น้ำได้รับโปรตีนที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและการจัดการพันธุ์สัตว์น้ำ

     

กรอกข้อมูลแบบสอบถาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   

ลงพื้นที่ทำความสะอาด , การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ณ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

การฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ

ได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จครบทุกด้านแล้ว ได้แก่

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy

2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

3) ด้านการเงิน Financial Literacy

4) ด้านสังคม Social Literacy

ปัญหา/อุปสรรคในการทำงานและการแก้ไขปัญหา

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้นและมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนบางส่วนเกิดความวิตกกังวลทางคณะทำงาน AG01(2) จึงมีการแก้ไขปัญหาโดยมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนทุกคน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

  1. ได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน/ประสบการณ์การทำงานในแต่ละครั้ง

2. ได้เรียนรู้ถึงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนในทีม

3. ได้เรียนรู้วิธีการผสมอาหารสัตว์น้ำและการผลิตอาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ

4. ได้เรียนรู้ถึงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้

5.ได้เรียนรู้ถึงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เป้าหมายและกิจกรรม one day trip

แผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้ 1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป 2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้ 3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ 4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู