กระผม ไพโรจน์ ตรีศรรัมย์ ประเภทประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 บ้านบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7  และบ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนตะคร้อ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่จัดอบรม เรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ (กลุ่มทอผ้าไหม/กลุ่มผักอินทรีย์) ณ แปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

การอบรมส่งเสริมอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ) ณ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่จัดอบรม เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ ณ ต้นไทร บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกเมฆและบ้านทุ่งบ่อ เรื่องการย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้าไหม

  บ้านทุ่งบ่อ เรื่อง การย้อมสีธรรมชาติ

ข้อมูลและที่มาผักอินทรีย์

แต่เดิมเริ่มต้นที่ดินนี้เป็นผืนป่าของชุมชนบ้านโนนสะอาด และปี พ.ศ. 2538 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีโครงการเข้ามาให้ขุดสระหมู่บ้านโนนสะอาดในที่ดินผืนป่านี้ จึงได้ถางป่าแห่งนี้ให้โล่ง
เมื่อปี พ.ศ. 2539 ได้ขุดสระ เพื่อให้มีสระน้ำ/น้ำใช้ เนื่องจากบ้านโนนสะอาด เป็นพื้นที่แห้งแล้ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเล็งเห็นว่าสระน้ำคือสิ่งสำคัญต่อชุมชนเป็นอย่างมาก
เมื่อปี พ.ศ. 2541 หลวงพ่อสังฆ์ หลวงพ่อที่วัดบ้านโนนสะอาด เริ่มทำการปลูกเกษตรในที่ดินพื้นนี้ โดยการปลูก ต้นกล้วย ต้นมะม่วง เมื่อต้นมะม่วง ต้นกล้วย ตายหมด พื้นที่แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่า
เมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้มีหน่วยงานของรัฐ คือ เกษตรอำเภอนาโพธิ์ เข้ามาดูแปลง เพื่อทำโครงการเกษตรพอเพียง จึงได้เล็งเห็นพื้นที่จุดนี้ ว่าเห็นสมควรที่จะทำโครงการเกษตรพอเพียง จึงได้มีการประชุมหมู่บ้านเพื่อจับจองพื้นที่ปลูก ได้มีจำนวนสมาชิกรวมทั้งหมด 27 คน ต่อมาเกษตรอำเภอนาโพธิ์ ได้มีการเชิญสมาชิกกลุ่ม ไปศึกษาดูงานที่บ้านแดงใหญ่ อำเภอพุทไธสง จากนั้นทางกลุ่มก็ได้กลับมาไถแปลงและพัฒนาแปลงปลูก ตามที่ได้จับจองไว้แล้ว ในช่วงนี้ทางกลุ่มยังใช้น้ำจากสระน้ำหนองแดง และยังหาบน้ำมารดผักปกติ ต่อมาทาง อบต.บ้านคู ได้เล็งเห็นว่ากลุ่มปลูกผักนี้มีความเข้มแข็ง จึงได้เข้ามาพัฒนาในเรื่องของเครื่องสูบน้ำ ท่อน้ำ เพื่อรดน้ำผักได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ต่อมาทางกรมพัฒได้เข้ามาตั้งเครื่องสูบน้ำ และทางกลุ่มจึงได้จัดตั้งประธานกลุ่มคือ  นายบรรจบ พิพัฒน์
ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้เปลี่ยนประธานกลุ่มเป็น นางละออง ภูพลผัน และมีกลมพัฒนาที่ดินเข้ามาส่งเสริมปุ๋ยพืชสด พร้อมกับตั้งชื่อกลุ่มชื่อ กลุ่มแปลงผักปลอดสารพิษ
ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการประชุมกลุ่มเพื่อให้เพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่ม จึงมีการขยายแปลงผักปลอดสารพิษ และเพิ่มจำนวนสมาชิกเป็น 55 คน
ในปี 2563 ได้เปลี่ยนประธานกลุ่มเป็น นายนิติพงษ์ มนต์ไธสง (ประธานกลุ่มคนปัจจุบัน) ต่อมาเกษตรอำเภอนาโพธิ์ ได้เข้ามาพัฒนาปรับเปลี่ยนกลุ่ม แปลงผักปลอดสารพิษ ให้เป็นการปลูกผักอินทรีย์ จึงได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น กลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกลุ่ม

  1. เพื่อให้ชุมชนมีอยู่มีกิน
  2. เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในชุมชน

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

อบรมครบทุกวิชาแล้ว

แผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้
1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ
4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู