1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
 4. บทความประจำเดือนธันวาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) การคืนองค์ความรู้สู่ชุมชน และการส่งเสริมอาชีพใหม่ให้กับชุมชน ด้านปศุสัตว์(สัตว์น้ำ)

บทความประจำเดือนธันวาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) การคืนองค์ความรู้สู่ชุมชน และการส่งเสริมอาชีพใหม่ให้กับชุมชน ด้านปศุสัตว์(สัตว์น้ำ)

ดิฉัน นางสาวพัชราภรณ์  มั่งไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบคือ  5 บ้าน  ได้แก่ บ้านโนนสะอาด บ้านโนนตะคร้อ บ้านโคกเมฆ บ้านทุ่งบ่อ และบ้านดอนกลาง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของตำบลบ้านคู

 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

 • วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบ้านคู ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านทางระบบ google meet วางแผนการทำงาน และเตรียมประสานงานหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของโครงการครั้งนี้
 • วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบ้านคู พร้อมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร อาจารย์เลิศภูมิ  จันเพ็ญกุล  และสมาชิกกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำรวจพื้นที่ในส่วนของแปลงผักอินทรีย์ เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้และจัดตั้งให้เป็นจุดท่องเที่ยวในตำบลบ้านคู สามารถเดินชม ถ่ายรูป และซื้อผักสดๆที่ปลูกในแปลงได้เลย

 

รูปที่ 1.อาจารย์เลิศภูมิ  จันเพ็ญกุล  ได้ให้ความรู้กับกลุ่มปลูกผัก

รูปที่ 2. ผักสลัด

รูปที่ 3.ถ่ายภาพรวมร่วมกับอาจารย์และวิทยากร พร้อมกับตัวแทนสมาชิกกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 • วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบ้านคู พร้อมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ)  ผศ.ดร. บรรเจิด สอนสุภาพ และกลุ่มปศุสัตว์ในชุมชนตำบลบ้านคู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ด้านการผสมอาหารสัตว์น้ำ

รูปที่ 4.ทำกิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ งทางวิทยากรได้กำหนดสูตรให้กับชาวบ้านได้ชั่งตวงวัตถุดิบตามสูตรที่กำหนด

รูปที่ 5.ถ่ายภาพรวมร่วมกับอาจารย์และวิทยากร และกลุ่มปศุสัตว์ในชุมชนตำบลบ้านคู

 • วันที่ 7 ธันวาคม 2564  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพืชในท้องถิ่น  และเกษตรกรในท้องถิ่น  ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูล U2T ที่หมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบ
 • วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบ้านคู (ในพื้นที่) ลงพื้นที่สำรวจแผนผังน้ำในแปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ  พร้อมทั้ง  จัดสถานที่ศูนย์การเรียนรู้แต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนสะอาด บ้านโคกเมฆ บ้านโนนตะคร้อ บ้านทุ่งบ่อ กลุ่มผักอินทรีย์บ้านโนนสะอาด และสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ต้นไทร 100 ปี สวนอินทผลัม วัดบ้านดอนกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะจัดการท่องเที่ยวใน 1 วัน  ของตำบลบ้านคู

รูปที่ 5.ลงพื้นที่สำรวจท่อน้ำเพื่อทำแผนผังน้ำ

 • วันที 16 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบ้านคู พร้อมทั้งวิทยากร ทีมอาจารย์ผู้ดูแลพื้นที่ บุคคลในตำบลบ้านคูและหน่วยงานในตำบลบ้านคู ลงพื้นที่ชมศูนย์การเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านคู ที่ทางทีมงานชาว U2T ตำบลบ้านคูได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ต้อนรับ

การฝึกอบรมทักษะ  : ได้ทำการฝึกทักษะครบทั้ง 4 ทักษะเรียบร้อยแล้ว

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้การรับฟัง การแสดงความคิดเห็นของบุคคลในกลุ่ม
 2. ได้เรียนรู้กระบวนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
 3. ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิต  และวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายในชุมชน
 4. ได้เรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนที่ดีต่อคณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน

แผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้
1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ
4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

อื่นๆ

เมนู