รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

          สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพัชริดา พรไธสง ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง กพร ในกลุ่มของ AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

 

ออกหน่วย SDU ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ประโยชน์คุณสมบัติผู้สมัคร การคุ้มครอง และช่องทางในการชำระเงิน ในการเป็นผู้ประกันตนมตรา 40 และรับสมัครของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ณ ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านประกันสังคม  โดยการรวบรวมข้อมูลของประชากรในหมู่บ้านเพื่อนำมาดำเนินการตามกระบวนการต่อไป

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  ครั้งที่  6/2564  เพื่อพิจารณาผู้ประกันตนที่ได้ควรจะได้รับเป็นผู้ทุพพลภาพ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  ในการย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ

 

ได้รับมอบหมายให้จัดสถานที่ ตั้งโต๊ะหมู่บูชา  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในวันที่ 5  ธันวาคม  พ.ศ. 2564

 

เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยราช  เพื่อมอบเกียรติบัตรผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการผลักดัน โครงการ 1 ตำบลทุกหมู่บ้านประกันสังคมทั่วไทย กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นหมู่บ้านร้อยเปอร์เซ็น ที่มีผู้สมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ครบทุุกหมู่บ้านโดยมีเครือข่ายประกันสังคมสมัครจำนวน 9 ราย เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่น โครงการ 1 ตำบลทุกหมู่บ้านประกันสังคมทั่วไทย  ได้เป็นตำบลแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ และในการลงพื้นที่ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำปฏิทินปี 2565  มาให้ผู้นำชุมชนได้แจกให้กับประชากรในหมู่บ้านต่อไป

 

ลงพื้นที่หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 12  ตำบลกลันทา  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อรวบรวมข้อมูลของประชากรของแต่ละหมู่บ้าน  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในการให้ข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินโครงการหนึ่งตำบล  ทุกหมู่บ้าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำ infographic  ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา  40  วิดีโอเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา 40 เตรียมเอกสารส่ง เรื่องส่งแบบใบแจ้งประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อการตรวจสอบการเยียวยาโครงการ SME การติดตามนายจ้าง

 

จากการปฏิบัติงานในห้วงระยะเวลาดังกล่าวทำให้ดิฉันได้พัฒนาด้านทักษะการสื่อสารซึ่งถือเป็นทักษะที่ต้องใช้อยู่เสมอเนื่องจากการทำงานต้องติดต่อกับผู้ประกันตนตลอดเวลา เช่นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานรวมถึงติดต่อสื่อสารกับผู้ประกันตน เพื่อให้คำแนะนำต่าง ๆ ซึ่งดิฉันได้เรียนรู้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสำคัญ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องชัดเจนตรงประเด็นครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ตกหล่นรวมถึงรู้จักเลือกใช้คำพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี  ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู