ดิฉัน นางสาวรุจิกร  บุญไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสะอาด ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การมัดย้อมโทนสี และการเตรียมงานจัดกิจกรรม One Day Trip เพื่อคืนองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยมีการทำงานในเดือนธันวาคม ดังนี้

ศูนย์การเรียนรู้การมัดย้อมโทนสี
บ้านโนนสะอาด

ขั้นตอนการย้อมโทนสี
1. แช่เส้นไหมที่ฟอกแล้วลงในน้ำเปล่าที่เตรียมไว้ประมาณ 5 นาที (ไม่ต้องตั้งไฟ) เส้นไหมจะอิ่มตัว
2. ต้มน้ำในหม้อประมาณ 10 ลิตร ให้น้ำอุ่น จากนั้นเทน้ำอุ่นลงเทใส่กะละมัง แล้วนำสีผสมลงไปในน้ำอุ่นขนให้เข้ากัน
3. นำเส้นไหมฟอกที่แช่ไว้มาใส่กะละมังผสมตามด้วยนวดเส้นไหมให้เข้ากับสีที่เราทำไว้
4. จากนั้นตั้งหม้อน้ำร้อนให้น้ำร้อนประมาณ 70 องศาเซลเซียส แล้วค่อยเติมผงมันใส่ลงไปในหม้อ
5. ยกเส้นไหมที่นวดลงจุ่มในน้ำเดือด หมั่นพลิกเส้นไหมให้สัมผัสความร้อนจนทั่ว สังเกตเส้นไหมจนกว่าจะได้สีตามที่ต้องการ
6. นำเส้นไหมขึ้นมาวางทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที เพื่อให้เย็นตัวลง ก่อนนำไปล้างน้ำเปล่าประมาณ 3-4 ครั้ง บิดหมาดๆ และกระตุก 2-3 ครั้ง

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่สำรวจศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กิจกรรมการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ)

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 สำรวจบ้านที่จะจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม One day Trip

 

การฝึกอบรมทักษะ

ได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จครบทุกด้านแล้ว ได้แก่

  1. ด้านดิจิทัล Digital Literacy
  2. ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
  3. ด้านการเงิน Financial Literacy
  4. ด้านสังคม Social Literac

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  1. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม
  2. ได้เรียนรู้วิธีการมัดย้อมโทนสี
  3. ได้เรียนรู้ขั้นตอนในการเตรียมการจัดสถานที่ One Day Trip ร่วมกับทีมงาน

แผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้

  1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
  2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
  3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ

นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

 

 

อื่นๆ

เมนู