บทความประจำเดือน ธันวาคม 2564

กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์

และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการท่องเที่ยว  ณ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กระผมนายศุภจิต แก้วพวง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ประชุมร่วมกับทีมงานตำบลบ้านคูผ่าน  google meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2)ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านทางระบบ google meet วางแผนการทำงาน และเตรียมประสานงานหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของโครงการครั้งนี้

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนตะคร้อ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2)

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2)พร้อมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร อาจารย์เลิศภูมิ  จันเพ็ญกุล  และสมาชิกกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำรวจพื้นที่ในส่วนของแปลงผักอินทรีย์ เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้และจัดตั้งให้เป็นจุดท่องเที่ยวในตำบลบ้านคู สามารถเดินชม ถ่ายรูป และซื้อผักสดๆที่ปลูกในแปลงได้เลย

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2)การอบรมส่งเสริมอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ) ณ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2)ลงพื้นที่จัดอบรม เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ ณ ต้นไทร บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อ

ชื่อกลุ่ม/ผู้ประกอบการ

 • กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อ

ที่อยู่สถานประกอบการ

 • 10 หมู่ 2 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230

ประธานกลุ่ม

 • นางโฉมงาม อักษรเสือ

ข้อมูลและที่มา

          กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อย้อมสีที่ได้จากธรรมชาติ เป็นความรู้ดั่งเดิมที่สืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายาย แหล่งวัตถุดิบสีธรรมชาติยังสามารถหาได้จากต้นไม้ ใบไม้ ที่ให้สีสันสวยงามตามที่เราต้องการและหาได้ไม่ยาก ซึ่งปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติกันมากขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก และกรรมวิธีผลิตที่แตกต่างกัน ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสวยงามและหลากหลาย   กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อ เริ่มก่อตั้ง 22 กรกฎาคม 2549 ประธานกลุ่มคือ นางโฉมงาม  อักษรเสือ เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 13 คน กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งบ่อ โดยมีโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ หน่วยงาน อว.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างอาชีพ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดสิ่งที่มีในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้และภายหลังได้มีการจัดตั้งให้ เป็นศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อมุ่งเน้นการย้อมสีธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกลุ่ม

 • เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านทุ่งบ่ออมีอาชีพและมีรายได้เสริม
 • เพื่อสืบสานภูมิปัญญาบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตายาย
 • เพื่อนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • เพื่อให้เห็นคุณค่าและรู้จักใช้ ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและยังไม่อันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค

วันที่ก่อตั้งกลุ่ม

 • 22 กรกฎาคม 2549

 สมาชิกกลุ่ม จำนวน 13 คน

          1.นางโฉมงาม  อักษรเสือ

2.นางหน่อย  เจือสุข

3.นางมณีวรรณ  กิ่งของ

4.นางพวง  แพไธสง

5.นางกำพร  แสนพระ

6.นางสงบ  เซียวเครือ

7.นางสุนทรภร  หลุนบูชา

8.นางทองดา  บุญจนะ

9.นางฐี  ชัยราช

10.นางนาง  นับไธสง

11.นางสุรางค์  ฉวีวงศ์

12.นางทองสัว  มาตรนอก

13.นางสาวเกศทิพ  ชัยศร

วัตถุดิบ

 1. โคลนตม
 2. แก่นขนุน
 3. แก่นฝาง
 4. ขมิ้น
 5. ตัวครั่ง
 6. เปลือกมะพร้าว
 7. ใบแก้ว

ขั้นตอนการย้อมสีธรรมชาติ

 1. ต้มน้ำให้เดือด ในภาชนะที่ใหญ่พอประมาณ (ขึ้นอยู่กับจำนวนผ้า ที่จะย้อมด้วย) ใส่เกลือลงไปพร้อมกับน้ำเพื่อให้สีติดทนนานและสีสดขึ้น
 2. นำวัตถุดิบให้สีที่เตรียมไว้มาสับๆ ให้เล็กพอประมาณ แล้วใส่ ใน ถุงผ้าหรือตาข่ายที่เตรียมไว้ แล้วนำเอาไปต้มกับน้ำที่เดือด เพื่อสกัดเอาสารที่มี อยู่ในนั้นออกมา ให้สังเกตสีที่ออกมาจากถ้าสีเข้มแล้วจึง
 3. นำผ้าที่ผูกลายเสร็จลงไปในหม้อต้มสี ให้กลับด้านผ้าหรือกวน ให้ตลอดเพื่อให้สีผ้าดูดสีสม่ำเสมอกันทั้งผืน ให้สังเกตสีที่ซึมเข้าไปในเนื้อผ้า ถ้าพอใจหรือเหมาะสมแล้วจึงนำออกมา วางให้เย็นก่อน (ประมาณ 30 นาที ขึ้นอยู่กับอุณหถูมิของน้ำ)

4.  แล้วค่อยเอาลงล้างขยี้เบาๆ ในน้ำตัวทำปฏิกิริยาเพื่อทำให้เกิดสีใหม่   เช่น   น้ำสนิม  น้ำสารส้ม   น้ำปูนใส   น้ำด่างขี้เถ้า  (ใน             ขณะที่แช่ผ้าในตัวทำปฏิกิริยาแต่ละชนิดให้สังเกตถึงความต่างและการเปลี่ยนแปลงสีของแต่ละชนิดไว้ด้วยเพราะแต่ละตัวจะ            ให้สีแตกต่างกัน) ถ้าพอใจแล้วให้แกะลายออกแล้วนำไปตากแดดให้แห้ง หรือถ้ายังไม่พอใจในสีที่ปรากฏให้นำไปล้างน้ำ                  สะอาดแล้วนำกลับไปย้อมกับตัวทำปฏิกิริยาชนิดอื่นๆ อีก   แต่ข้อควรระวัง คือในระหว่างที่นำผ้าเปลี่ยนตัวทำปฏิกิริยาให้ล้าง              น้ำเปล่าก่อน เพื่อไม่ให้ผสมกัน หรือถ้าไม่พอใจอีกอาจนำไปต้มกับน้ำเปลือกไม้อีกครั้ง  เพื่อย้อมใหม่ จนเป็นที่พอใจแล้วแก้              ผ้าที่มัดไว้นำไปตากแดดให้แห้ง

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

เรียนครบทุกวิชาแล้ว

แผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้
1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ
4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู