1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนธันวาคม AG01/(2)กิจกรรมคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนธันวาคม AG01/(2)กิจกรรมคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายทศพล โพธิ์งาม ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 15 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองลุมพุก บ้านทุ่งบ่อ บ้านเก่าโก บ้านบง บ้านหนองแอ่ บ้านคู บ้านดอนกลาง บ้านโสกดินแดง บ้านโคกพงาด บ้านหนองจาน บ้านโคกเมฆ บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด บ้านคู และบ้านหนองผักบุ้ง ในการปฏิบัติงานได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมการคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการนำความรู้สู่ชุมชน การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เป้าหมาย กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ และกิจกรรมการท่องเที่ยว 1 day trip ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดกิจกรรมคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนเเละการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสะอาดและเเม่ๆกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนเป็นอย่างดีซึ่งในพื้นที่ชาวบ้านกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ได้ทำการปลูกผักหลากหลายชนิดยกตัวอย่าง เช่น ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกระหล่ำปลี ต้นหอม ผักสลัด กระหล่ำดอก เเละ กระเทียม ยังมีผักอีหลากหลายชนิดที่แม่ๆ กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านโนนสะอาด ได้ทำการปลูกไว้เพื่อจำหน่ายและบริโภคเองซึ่งโครงการกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ได้ประโยชน์กับชาวบ้านในชุมชนหลายอย่าง เช่น สร้างรายได้ ผักปลอดภัยจากสารเคมี เเละทำให้คนในชุมชนมีความรักความสามัคคี
ภาพกิจกรรมจัดอบรมคืนความรู้สู่ชุมชนกลุ่มปลูกผักอินทรีย์

กิจกรรมและการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)
คณะทำงาน AG01(2) จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม
คณะทำงาน AG01(2) ได้ประสานงานไปยังผู้นำชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เพื่อขอใช้สถานที่ในชุมชนและหอประชุมในการจัดกิจกรรมการคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
คณะทำงาน AG01(2) ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมการคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ณ กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่องของการคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนในด้านการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านคูและกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์เลิศภูมิ จันทร์เพ็ญกุล ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา และดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์
ภาพการปลูกผักเเบบขั้นบันได

คณะทำงาน AG01(2) ได้ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนสะอาด 

การฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้ทำการฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ได้เเก่ 1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy

2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

3) ด้านการเงิน Financial Literacy

4) ด้านสังคม Social Literacy

และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติม ตามที่มหาวิทลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดแล้ว

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน

2.ได้เรียนรู้ถึงการพึ่งพาอาศัยกัน

3.ได้เรียนรู้วิธีการผสมอาหารสัตว์น้ำและการผลิตอาหารสัตว์น้ำ

4.ได้เรียนรู้ถึงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เป้าหมายและกิจกรรม 1 day trip

5.มีความอดทนในการทำงานมากขึ้น

แผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้

1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้

3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ

4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

 

 

อื่นๆ

เมนู