กระผม นายณัฐภาส ดวงกระโทก ประเภทบัณทิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

จากการที่ทีมงาน ตำบลบ้านคูได้มีการพัฒนาแปลงปลูกผักอินทรีย์บ้านโนนสะอาดมาตลอดหลายเดือน  ในเดือนนี้แปลงผัก มีการพัฒนาขึ้นในด้านของการ จัดการในเรื่องระบบน้ำที่ดีขึ้น ปัจจุบันมีการไถปรับปรุงดิน และลงปลูกผักเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผักที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นหอมและกระเทียม เนื่องจากในปีนี้ราคาของหอมและกระเทียม มีราคาค่อนข้างสูงและมีต้นทุนในการดูแลที่ต่ำ สามารถดูแลง่าย และในแปลงผักยังมีการปลูกผักสลัดอีกหลายชนิด เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ซึ่งน่าจะถูกใจสายรักสุขภาพเป็นอย่างมาก และยังมีผักหลากหลายชนิดเช่น ผักกาด กะหล่ำ ผักชี เป็นต้น แปลงปลูกผักอินทรีย์บ้านโนนสะอาดมีการควบคุมการปลูก โดยเน้นความเป็นอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักเอง และใช้มูลสัตว์ที่มีในท้องถิ่นเป็นปุ๋ยในการบำรุงต้นผัก ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆในแปลงผัก ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับประทานผักที่ปลอดภัย และปลอดสารพิษอย่างแน่นอน

ปัจจุบันแปลงปลูกผักอินทรีย์บ้านโนนสะอาด ถูกจัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการปลูกผักอินทรีย์ มีการจัดการและดูแลอย่างเป็นระบบ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องของผักอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผมเองจะขอเชิญชวนทุกท่าน อยากจะให้ไปสัมผัสกับบรรยากาศแปลงผักอินทรีย์ขนาดเนื้อที่ 13 ไร่ที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จนเกิดเป็นวิถีชีวิตในชุมชนแห่งหมู่บ้านโนนสะอาดและยังจะได้รับความรู้กลับไปพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพได้อีกด้วย

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ประชุมออนไลน์กับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

จัดกิจกรรมการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ)

จัดเตรียมสถานที่ในกิจกรรม One day trip

สำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านปศุสัตว์

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ได้เรียนรู้การวางแผนการทำงาน

2.ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม

3.ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

4.ได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักอินทรีย์

การฝึกอบรมทักษะ

ได้ทำการฝึกอบรมทักษะสำเร็จทุกด้านแล้ว ได้แก่

1.ด้านดิจิทัล

2.ด้านภาษาอังกฤษ

3.ด้านการเงิน

4.ด้านสังคม

แผนปฏิบัติงานต่อไป

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้

  1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
  2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
  3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ
  4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู