กระผม นายณัฐภาส ดวงกระโทก ประเภทบัณทิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

 กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

       อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานภายในเดือน ก.ค.-ส.ค. การติดตามงานที่ได้รับมอบหมายให้สมาชิกดำเนินงาน และชี้แจงกำหนดการการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบโครงสีผ้าทอมือ กิจกรรมการออกแบบสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์และการขอขึ้นทะเบียนสินค้า

       คณะทำงานได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1-2 ต่อคณะกรรมการประเมินผ่านระบบออนไลน์ โดยเนื้อหาได้สรุปแผนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงานและรายงานปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานให้ทางคณะกรรมการได้รับทราบ

พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากทางคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3

      คณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงวิชาการออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ในเรื่อง มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีกปลอดโรค โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สพ.ญ. เบญญา เบญจศรีรักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล สมคุณา ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองปลอดโรค

เทคนิคการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้ปลอดโรค โดยวิธีธรรมชาติ

        การเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบธรรมชาติ เป็นการเลี้ยงไก่ที่ฝึกให้ไก่หากินตามธรรมชาติโดยมีผู้เลี้ยงเป็นผู้สร้างอาหารให้ มีอาหารเสริมให้บ้างในช่วงอาหารธรรมชาติหายาก ให้กินสมุนไพรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และรักษาโรคในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล เพียงเท่านี้ไก่ที่เลี้ยงก็จะปลอดภัย ห่างไกลจากโรคระบาด

หลักการเลี้ยงดูไก่พื้นเมืองให้ปลอดโรค โดยวิธีธรรมชาติ มีดังนี้

  1. จัดเตรียมสถานที่เลี้ยงไก่ให้เหมาะสม เพราะสถานที่เลี้ยง เป็นปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงไก่ให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งสถานที่เลี้ยงไก่ควรมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

-เป็นที่เนิน สามารถระบายน้ำได้ดี เพราะเมื่อถึงฤดูฝนหรือช่วงฝนตกจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขัง

-ปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณสถานที่เลี้ยงไก่ เพื่อกำบังแสงแดดในตอนกลางวันและตอนบ่าย เช่น กล้วย ไผ่ เป็นต้น จะช่วยให้ไก่ไม่เครียด ไก่เจริญเติบโตดี

-สถานที่เลี้ยงไก่ต้องไม่ไกลจากบ้านพักของผู้ที่เลี้ยงมากนัก เพื่อความสะดวกในการดูแลหากบริเวณใกล้เคียงกันเป็นที่นาก็จะดีมาก เนื่องจากเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ข้าวที่ตกหล่นถือเป็นอาหารชั้นดีของไก่พื้นเมือง

  1. มีโรงเรือนที่สะอาด โล่ง อากาศถ่ายได้เทสะดวก และสามารถกันแดดกันฝนได้
  2. ภายในบริเวณเลี้ยงไก่ ต้องมีรางน้ำสะอาดและรางอาหารให้กินอย่างเพียงพอ โดยการแยกรางน้ำและรางอาหารออกจากกัน ไม่ควรใช้รางเดียวใส่ทั้งน้ำและอาหาร

-รางน้ำและรางอาหาร ควรล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนใหม่ทุกวัน และ ในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล ควรให้ฟ้าทะลายโจรแห้งบดละเอียดหรือต้นสดๆ โดยใส่เพียงเล็กน้อยในรางน้ำให้ไก่กินเพื่อป้องกันโรค เช่น โรคหวัด โรคอุจจาระขาว หรือจะนำฟ้าทะลายโจรตากแห้งแล้วบดให้ละเอียดผสมในอาหารไก่ อัตรา 1:100 จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโรค ช่วยให้ไก่ไม่เครียด กินอาหารได้ดีขึ้น และเจริญเติบโตเร็ว

  1. การให้อาหาร ให้ไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติกินปลวก จะทำให้ไก่แข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว และต้านทานต่อโรคได้ดี ซึ่งการเลี้ยงปลวก มีวิธีการไม่ยุ่งยาก ดังนี้

การเลี้ยงปลวกเพื่อเป็นอาหารไก่

วิธีการ

-ขุดหลุมลึกประมาณ 10-15 ซม. ในบริเวณเลี้ยงไก่

-นำเศษไม้หรือท่อนไม้ ไปฝังไว้ตามจุดต่างๆ โดยให้ทำใต้ร่มไม้ หรือบริเวณที่ดินร่วนซุย จากนั้นกลบดินให้ท่วมท่อนไม้ ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน จะเริ่มเกิดปลวก จากนั้นให้ดึงไม้โผล่ขึ้นจากพื้นดิน 1 ใน 3 ส่วน ไก่จะคุ้ยเขี่ย จิกกินปลวกเองตามธรรมชาติ โดยลูกไก่จะเรียนรู้วิธีหากินจากแม่ และไก่ทุกตัวจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แม้เราไม่ให้อาหารเลยไก่ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบาย

      

แหล่งอ้างอิงข้อมูล : สมาน พันธ์วิไล. สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2555.

แผนการดำเนินงานต่อไป

            ทางกลุ่มได้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานในเดือนกันยายน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดภายในพื้นที่โครงการยังคงมีการระบาดอยู่ การดำเนินงานจำเป็นต้องทำอย่างระมัดระวัง แผนการดำเนินงานจะมีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาและพูดคุยติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าในเรื่องของการของการทำมาตรฐาน มผช. และการวางแผนการพัฒนาในส่วนของแปลงผักอินทรีย์บ้านโนนสะอาด

         จำเป็นต้องทำอย่างระมัดระวัง แผนการดำเนินงานจะมีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาและพูดคุยติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าในเรื่องของการของการทำมาตรฐาน มผช. และการวางแผนการพัฒนาในส่วนของแปลงผักอินทรีย์บ้านโนนสะอาด

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู