รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพัชริดา พรไธสง ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง กพร ในกลุ่มของ AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่  16  กรกฎาคม  2564   ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานตำแหน่ง กพร. ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่คัดเลือก จัดเอกสาร และจัดเตรียมสถานที่สอบ  ในการสอบของพนักงานราชการฉพาะกิจ  ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน  ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ณ วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันที่  17  กรกฎาคม  2564  ดิฉันได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการคุมสอบตามคำสั่งของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  ในการสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ  ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการสอบปรนัย ณ  หอพระไตรปิฏก  วัดกลางอารามหลวง


วันที่  17 กรกฎาคม  2564   ในช่วง  13.30 – 16.30  น. และวันที่  18  กรกฏาคม  2564 เวลา  09.00 – 16.30  ดิฉันได้รับหน้าที่ในการดำเนินการจัดสรรผู้สมัครสอบ  เข้าสอบสัมภาษณ์  ณ  สนามสอบสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์


วันที่  28 กรกฎาคม  2564 เตียมกาารนำเสนอประเมินหลักสูตรกับผู้ปฏิบัตงานตำแหน่ง กพร. บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา และประชาชน ในตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ นำเสนอบทบาทหน้าที่การทำงานและผลงาน กับคณะกรรมการประเมินหลักสูตร AG01

วันที่  1 – 9  สิงหาคม  2564  ประชุมวางแผนการให้บริการประชาชนทางโทรศัพท์ที่โทรติดต่อเข้ามาสอบถามการสมัครประกันสังคมมาตรา  40  หรือกรณีมีปัญหาในการชำระเงินสมทบ  และปัญหาอื่น ๆ

วันที่  11  สิงหาคม  2564   จัดทำคิวอาร์โค้ด  ป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา  40  และนำไปติดตั้งบริเวณพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเพิ่มช่องทางในการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา  40

 

และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเช่นการจัดทำ infographic ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา  40  และวิดีโอเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา  40  การจัดพิมพ์หนังสือราชการลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

อื่นๆ

เมนู