บทความประจำเดือน สิงหาคม 2564

กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์

และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการท่องเที่ยว  ณ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กระผมนายศุภจิต แก้วพวง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือกับกลุ่มทอผ้าไหม บ้านโคกเมฆ บ้านโนนสะอาด บ้านโนนตะคร้อ  บ้านทุ่งบ่อ

สีทุกสีย่อมมีสีคู่ของมันเอง และสีคู่ของมันเมื่อนำมาใช้คู่กันหรือเรียงกัน อำนาจของคลื่นสีจะทำให้รู้สึกตัดกันอย่างรุ่นแรง มองดูบาดตา คุณสมบัติของสีคู่ประกอบนี้จะทำให้ความรู้สึกตัดกันอย่างแท้จริงสีคู่หรือสีตัดกันดังนี้
1. สีเหลือง ตัดกับ สีม่วง
2.  สีแดง ตัดกับ สีเขียว
3. สีเขียวเหลือง ตัดกับ สีม่วงแดง
4. สีน้ำเงิน ตัดกับ สีส้ม
5. สีม่วงน้ำเงิน ตัดกับ สีส้มเหลือง
6. สีเขียวน้ำเงิน ตัดกับ สีส้มแดง

 สีตรงข้าม หรือ สีตัดกัน หรือ สีคู่ปฏิปักษ์ (Comprementary Color)
หมายถึง สีที่อยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกันในวงจรสี และมีการตัดกันอย่างเด่นชัดซึ่งจะให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งกัน หากนำมาผสมกันจะได้สีกลาง (เทา) ซึ่งมีทั้งหมด 6 คู่ ได้แก่
สีเหลือง ตรงข้ามกับ สีม่วง

สีแดง ตรงข้ามกับ สีเขียว

สีน้ำเงิน ตรงข้ามกับ สีส้ม

สีเขียวเหลือง ตรงข้ามกับ สีม่วงแดง

สีส้มแดง ตรงข้ามกับ สีเขียวน้ำเงิน

สีม่วงน้ำเงิน ตรงข้ามกับ สีส้มเหลือง

ออกแบบโลโก้เพื่อนำเสนอกลุ่มทอผ้าไหม

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

เรียนครบทุกวิชาแล้ว

แผนการดำเนินงานต่อไป

ทีมงาน AG01(2) แผนการดำเนินงานในเดือนกันยายน 64 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

สรุปแผนการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน

สัปดาห์แรก  ประชุมชี้แจงการทำงาน/วิธีการดำเนินงาน

สัปดาห์ที่ 2–3 จัดโครงการฯ สำรวจและวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

สัปดาห์ที่ 4–5 ประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการรายงานต่ออาจารย์ประจำตำบลและสรุปผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

อื่นๆ

เมนู