กระผม ไพโรจน์ ตรีศรรัมย์ ประเภทประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 บ้านบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7  และบ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ลงพื้นที่ติดตามการทอผ้าไหม

ประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet กับอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสประจำเดือน สิงหาคม พร้อมกับนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยนำเสนอผ่านทางระบบออนไลน์

ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกอง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรโดยใช้ระบบน้ำหยด ณ โรงเรือนปุ๋ยหมักชีวภาพ แปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์สินค้าทอมือและการพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมือ (นาโนเทคโนโลยี) ณ โรงเรียนวัดสระทอง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

การพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมือ (Innovative Hand-woven Fabrics)

การตกแต่งสำเร็จให้นุ่มลื่นด้วยสารตกแต่งทำให้ผ้านุ่ม + ลื่น

ขั้นตอน
เตรียมสาร —- แช่ที่อุณหภูมิ 50 องศา(น้ำอุ่น) เวลา 20-30 นาที—- ผึ่งลมให้แห้ง —-นำมารีดด้วยเตารีด

ขั้นตอนการตกแต่งสำเร็จให้ผ้านุ่มลื่น
1) แยกผ้าสีเดียวกัน หาน้ำหนักของผ้าโดยใช้ตาชั่ง
2) หาปริมาณน้ำ (อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส) ตวงน้ำใส่กะละมังที่ล้างสะอาดแล้ว
3) ตวงสารทำนุ่ม และสารทำลื่น ตามอัตราส่วนในตารางที่ 1
4) นำสารทำนุ่ม และสารทำลื่นไปให้ความร้อน โดยละลายผสมสารในน้ำอุ่น (อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส) คนให้เข้ากัน
5) นำผ้าไหม หรือผ้าฝ้ายลงแช่ให้ทั่ว บีบด้วยมือเบา ๆ แช่ไว้นาน 20-30 นาที
6) ยกผ้าขึ้นกางออกวางบนโต๊ะ นวดผ้าด้วยไม้นวดแป้ง เพื่ออัดน้ำยาเข้าเส้นใยทั้งสองด้านของผืน
ผ้า
7) นำผ้าผึ่งไว้ในที่ร่ม ให้หมาด ๆ
8) นำผ้ามารีดด้วยเตารีด จนผ้าเรียบทั้งสองด้าน

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

อบรมครบทุกวิชาแล้ว

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ทีมงาน AG01(2) ภายในเดือน ตุลาคม 2564 มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1.ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ

2.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

3.ติดตามยื่นเรื่องขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)

4.พัฒนา​ตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์​ชุมชนผ่าน​เพจ​ Facebook และควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลของข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู