1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
 4. บทความประจำเดือนกันยายน 2564 กลุ่ม AG01(2) การทำน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วยและการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากวัตถุดิบที่หาได้ในครัวเรือน

บทความประจำเดือนกันยายน 2564 กลุ่ม AG01(2) การทำน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วยและการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากวัตถุดิบที่หาได้ในครัวเรือน

ดิฉัน นางสาวพัชราภรณ์  มั่งไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 2, บ้านโคกเมฆ หมู่ 11, บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายลงพื้นที่จัดกิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าทอมือ การพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมือ และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

  กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

 •  วันที่ 31 สิงหาคม 2564  รายงานประจำเดือนต่อคณะกรรมการผ่านทาง  ระบบ  Google Meet  เพื่อสรุปผลการทำงานในแต่ละเดือนและความคืบหน้าตลอดการทำงาน
 • วันที่ 3 กันยายน 2564  ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกอง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรโดยใช้ระบบน้ำหยด  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล ณ โรงเรือนปุ๋ยหมักชีวภาพ แปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด
 • วันที่่  6  กันยายน 2564  ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสะอาด เพื่อดูการตกสีของผ้า  โดยการนำผ้าไหมไปแช่น้ำเปล่า  และแช่น้ำกลั่น
 • วันที่ 9 กันยายน 2564  ประชุมร่วมกับทีมงานตำบลบ้านคู เพื่อแบ่งหน้าที่การจัดเตรียมสถานที่อบรม ณ โรงเรียนวัดสระทอง
 • วันที่ 10 กันยายน 2564  ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าทอมือ  การพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมือ (นาโนเทคโนโลยี) และ การออกแบบโลโก้ – บรรจุภัณฑ์ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ  รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์  ณ โรงเรียนวัดสระทอง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อนที่จะเข้าไปทำการรู้จักวิธีการทำน้ำหมัก  และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เรามารู้จัก  5 ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาดินกันค่ะ

กลุ่มที่ 1 จุลินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช ได้แก่

เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุ เหลือใช้จากการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อ ผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็วและมีคุณภาพสูงขึ้น ประกอบด้วยเชื้อราและแอคติโนมัยซีสที่ย่อยสาร

เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายวัสด
ุการเกษตรในลักษณะสด อวบน้ำ หรือมีความชื้นสูง
เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยดำเนินกิจกรรมทั้งในสภาพที่ ไม่มีอากาศและมีอากาศ ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 5 สายพันธุ์

เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชเพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และสร้างฮอร์โมนส่งเสริม การเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 4 สายพันธุ์

กลุ่มที่ 2 จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช ได้แก่

เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน เพื่อผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช

กลุ่มที่ 3 จุลินทรีย์รักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่

เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการหมักเศษอาหารในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน เพื่อผลิตสารสำหรับทำความสะอาดคอกสัตว์ บำบัดน้ำเสีย และลดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำ

น้ำหมักชีวภาพ :  น้ำหมักที่ได้จากการหมักเศษซากพืช ซากสัตว์ หรือสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่หาได้ในท้องถิ่น

ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพด้านการเกษตร :  ใช้ฉีดพ่นหรือเติมในดินหรือน้ำ ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ในดินและน้ำ ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี ช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในดิน

น้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย

1. สับหน่อกล้วยให้ละเอียด

2.เติมน้ำเปล่าลงบัวรดน้้ำ และเติมกากน้ำตาล EM จำนวน 3 ฝาคนให้ละลายเข้ากันประมาณ 15 นาที

3. เติมหน่อกล้วยสับละเอียดลงไป คนให้เข้ากันอีกครั้ง กดวัสดุหมักให้จม ปิดฝาถัง นำไปวางไว้ในที่ร่ม 10 วัน แล้วสามารถนำไปกรองเอาแค่เฉพาะน้ำนำไปใช้ได้เลย ส่วนกากก็สามารถนำไปทำปุ๋ยหมักใส่กระจายรอบโคนต้นได้

       จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า จุลินทรีย์มีบทบาทที่สำคัญต่อดินและพืชหลายประการ ไม่ได้เป็นแหล่งธาตุอาหารของพืชโดยตรง แต่ทำหน้าที่ “เป็นผู้ย่อยสลาย” ย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนให้มีขนาดเล็กและกลายเป็นธาตุอาหารที่มีประโยชน์ รวมทั้งปรับสมดุลและสภาพแวดล้อมต่างๆ ในดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

1.ตอกไข่ใส่ถ้วยแล้วเติมน้ำปลาลงไป 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากัน

2. กรอกใส่ขวดขนาด 1.5 ลิตร ที่น้ำข้างในมีน้ำธรรมชาติจากลำห้วย พร้อมกับเขย่าเอาฟองออกให้หมด

3. นำไปตั้งทิ้งไว้ในบริเวณกลางแจ้งที่มีแดดส่องถึงทุกวัน

4. คณะทีมงานและคณะอาจารย์ถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มผักปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

การฝึกอบรมทักษะ
ได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จครบทุกด้านแล้ว ได้แก่
1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. ได้เรียนรู้วิธีการทำน้ำหมักจากวัสดุธรรมชาติ และ จากสิ่งที่หาได้จากในครัว
 2. ได้เรียนรู้ถึงคุณประโยชน์ของปุ๋ยที่ใช้ในการพัฒนาดิน และยังมีอีกอย่างที่ทำได้คือ การป้องกันยุงลายมาวางไข่ได้
 3. ได้ความรู้เกี่ยวกับการผสมน้ำยาในการทำผ้านุ่มลื่น ผ้าหอม และผ้าสะท้อนน้ำ

แผนปฏิบัติงานต่อไป

ทีม AG01(2) มีแผนการ​ดําเนิน​งาน​ใน​เดือน​ ตุลาคม 2​564  มีการวางแผนการดำเนินงาน  ดังนี้ 1. ลงพื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ  2. ประชุมวางแผนในการดำเนินการ  และมอบหมายหน้าที่ในการปฎิบัติงาน  3. ติดตามยื่นเรื่องขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับหลุ่มทอผ้าไหม  4.  พัฒนาตลาดออนไลน์ของตำบลบ้านคูผ่านเพจ  Facebook  และควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู