1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน ธันวาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) ถ่ายทำ VDO เรื่องการทำศูนย์การเรียนรู้ และการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ)

บทความประจำเดือน ธันวาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) ถ่ายทำ VDO เรื่องการทำศูนย์การเรียนรู้ และการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ)

 

กะผมนายอดิศักดิ์ โชตินอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทำ VDO กิจกรรมอบรมให้ความรู้และตัดต่อสื่อ VDO ของตำบลบ้านคู โดยมีการทำงานในเดือนธันวาคม ดังนี้

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2564 กะผมและทีมงาน U2T ตำบลบ้านคู ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านทางระบบ google meet วางแผนการทำงาน และเตรียมประสานงานหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของโครงการครั้งนี้

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบ้านคู พร้อมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร และสมาชิกกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำรวจพื้นที่ในส่วนของแปลงผักอินทรีย์ เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้และจัดตั้งให้เป็นจุดท่องเที่ยวในตำบลบ้านคู สามารถเดินชม ถ่ายรูป และซื้อผักสดๆที่ปลูกในแปลงแห่งนี้

รูปที่ 1. ถ่าย VDO แปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ทีมงานชาว U2T ตำบลบ้านคู พร้อมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ)และกลุ่มปศุสัตว์ในชุมชนตำบลบ้านคู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ด้านการผสมอาหารสัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์น้ำ ได้รับโปรตีนที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต

รูปที่ 2. ถ่ายภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ด้านการผสมอาหารสัตว์น้ำ

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ตัดต่อ VDO ประจำเดือน เรื่อง การลงพื้นที่สำรวจแปลงผักบ้านโนนสะอาดเพื่อจำทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเรื่องปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ)

รูปที่ 3. ตัดต่อ VDO การลงพื้นที่สำรวจแปลงผักบ้านโนนสะอาดเพื่อจำทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเรื่องปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ)

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบ้านคู และทีมอาจารย์ผู้ดูแลพื้นที่ ลงสำรวจจุดศูนย์การเรียนรู้แต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนสะอาด บ้านโคกเมฆ บ้านโนนตะคร้อ บ้านทุ่งบ่อ กลุ่มผักอินทรีย์บ้านโนนสะอาด และสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ต้นไทร 100 ปี สวนอินทผลัม วัดบ้านดอนกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะจัดนำเสนอดูงาน

รูปที่ 4. ถ่าย VDO แปลงผักขั้นบรรได

วันที 13 – 14 ธันวาคม 2564 ประสานงานกับโรงพิมพ์ เพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ เช่น ป้ายศูนย์การเรียนรู้ ป้ายสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

วันที 15 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบ้านคู พร้อมทั้งวิทยากร ทีมอาจารย์ผู้ดูแลพื้นที่ บุคคลในตำบลบ้านคูและหน่วยงานในตำบลบ้านคู ลงพื้นที่ชมศูนย์การเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านคู ที่ทางทีมงานชาว U2T ตำบลบ้านคูได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ต้อนรับ

รูปที่ 5. ถ่าย VDO แปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ

วันที 16 – 30 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบ้านคู สรุปผลการทำงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน

สิ่งที่ได้เรียนรู้

          จากการทำงานกับทางทีมงาน U2T ตำบลบ้านคู และทีมอาจารย์ผู้ดูแลพื้นที่ กะผมนาย อดิศักดิ์ โชตินอก มีความรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการของโครงการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หน้าที่การทำงาน และความรู้จากทางวิทกรในแต่ละด้าน เช่น ด้านกลุ่มทอผ้าไหม ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ กะผมมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และหวังว่าโครงการนี้จะมีต่อไปครับ

แผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้
1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ
4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

อื่นๆ

เมนู