ข้าพเจ้า นายอดิศักดิ์ โชตินอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG01(2) ในเดือนมิถุนายนนี้ ข้าพเจ้า ได้ลงปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทำวีดีโอ ถ่ายภาพนิ่ง เพื่อนำมาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ ช่อง You tube U2T ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ณ พื้นที่ บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

                           วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้จัดกิจกรรมอบรมกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงในสถานะการณ์โควิด-19โดยได้นัดประชุม ที่สำนักงาน อบต.บ้านคู โดยมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านคู ที่ได้ฉีดวัคซีนครบทั้งสองเข็ม ซึ่งได้เชิญมาให้ความเข้าใจและความรู้เบื้องต้น ในการเตรียมความพร้อมของร่างกาย เช่น พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำให้มากๆ ก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือถ้ามีโรคประจำตัวควรแจ้งหมอก่อนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 การฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่าไม่เป็นอันตรายอย่างที่คิดในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 การฉีดวัคซีนในครั้งนี้ให้ชาวชุมชนทุกชุมชนได้มีความเข้าใจเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประชุมครั้งนี้ได้ไปประชาสัมพันธ์บอกต่อชาวชุมชนให้รณรงค์ชาวบ้านให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

รูปที่ 1. จัดอบรมโครงการพัฒนาเสริมสร้ามและเตรียมพร้อมรับมือโควิท-19

รูปที่ 2. ปรึกษาและวางแผนการทำงานกันครับ

รูปที่ 3. โครงการอบรมเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมรับมือโควิด-19

                                    วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ชาว U2T ตำบลบ้านคู และทีมงานคณะอาจารย์ ได้ลงไปร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดสระทอง บ้านโนนตะคร้อ ตำบลบ้านคู เพื่อทำกิจกรรมการเตรียมความพร้อม ในการก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด-19 ที่ทางหน่วยงาน U2T ได้มอบหมายมาให้ทีงาน U2T ในพื้นที่ตำบลบ้านคู เข้าไปเตรียมความพร้อม ทำความสะอาดโรงอาหาร กับห้องประชุม พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณืเพื่อรับมือโควิด-19

รูปที่ 4. มอบอุปกรณ์เตรียมความพร้อมรับมือโควิด-19 ให้โรงเรียนวัดสระทอง

รูปที่ 5. ทำความสะอาดห้องประชุมโรงเรียนวัดสระทอง

                                                       วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ชาว U2T ตำบลบ้านคู และทีมงานคณะอาจารย์ ได้ลงไปร่วมกับคณะครูโรงเรียนอมรศิริสามัคคี บ้านโคกเมฆ ตำบลบ้านคู เพื่อทำกิจกรรมการเตรียมความพร้อม ในการก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด-19 ที่ทางหน่วยงาน U2T ได้มอบหมายมาให้ทีงาน U2T ในพื้นที่ตำบลบ้านคู เข้าไปเตรียมความพร้อม ทำความสะอาดโรงอาหาร กับบริเวณรอบๆตึกอาคารเรียนในโรงเรียน พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณืเพื่อรับมือโควิด-19

รูปที่ 6. มอบอุปกรณ์เตรียมความพร้อมรับมือโควิด-19 ให้โรงเรียนอมรศิริสามัคคี

รูปที่ 7. ทำความสะอาดโรงอาหาร โรงเรียนอมรศิริสามัคคี

                                 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 ชาว U2T ตำบลบ้านคู พร้อมทีมคณะอาจารย์ และวิทยากร ได้จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ ในด้านผลิตภัณฑ์ประจำตำบลบ้านคู โดยยกตัวอย่างเรื่องการผลิตผ้าไหมมาเป็นเรื่องหลังในการทำกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับกลุ่มทอผ้าไหม ในตำบลบ้านคู ได้มีการยกระดับผลิตภัณฑ์ และประจุภัณฑ์ ให้มีความสวยงามโดนเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นครับ

รูปที่ 8. โครงการอบรมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อยกระดับเศรฐษกิจชุมชน

รูปที่ 9. คุณยายอายุ 94 ปี กำลังนั่งทอผ้าไหม

ในส่วนของทักษะ 4 ด้านที่ได้เรียน

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

แนวทางการปฏิบัติงาน

                             ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีการวางแผนการพูดคุยให้ชาวบ้านมีความเชื่อมั่นของการลงพื้นที่ ของทีมงาน U2T เพื่อมาช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และการพัฒนาต่อยอดอาชีพเสริมของการเป็นอยู่และสัมมาอาชีพ/รัฐวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นที่ทำกันอยู่ให้พัฒนาเพิ่มขึ้น เช่น การทอผ้าปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แม้กระทั่งแปลงเกษตรอินทรีย์หรือการยกระดับสัมมาอาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้านให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของชาวชุมชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามท้องตลาดที่ต้องการต่อไป

ผลจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

                            ในการลงพื้นที่รอบนี้พบปัญหาชาวบ้านยังกังวลเป็นอย่างมากในเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระยะนี้จึงทำให้ทีมงานต้องศึกษาข้อมูลและปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้ชาวบ้านเชื่อมั่นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้และครั้งต่อไปและหน่วยงานที่น่าจะให้ข้อมูลที่ชาวชุมชนให้ความเชื่อมั่นมากที่สุดก็น่าจะเป็นหน่วยงานของทางราชการ เช่น หน่วยงานของอนามัย หมออนามัย รวมถึง อสม. ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความรู้ความเข้าใจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในครั้งนี้

แนวทางในการปฏิบัติงานในเดือนต่อไป

                              ในเดือนกรกฎาคม ชาว U2T ตำบลบ้านคู ได้มีการวางแผนการทำงานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ เพื่อเพิ่มผลผลิตควบคู่ไปกับการขยายตลาดให้สามารถเข้าถึงได้ พร้อมทั้งเก็บภาพนิ่ง และวิดีโอการทำงานเพื่อนำมาเป็นสื่อไว้เผยแพร่ให้คนในชุมชนได้ศึกษากัน รับชมกันต่อไปครับ

 

 

อื่นๆ

เมนู