ดิฉันนางสาวจิตรเลขา  เจนไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

จากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมที่สืบทอดกันมาช้านานรุ่นแล้วรุ่นเล่า มีวิถีชีวิตที่คลุกคลีอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เกิดจนเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นแม่สู่ลูก หรือเพื่อนสู่เพื่อน และการส่งเสริมความรู้จาก โครงการและหน่วยงานทางวิชาการต่าง ๆ ทำให้ชาวบ้าน ทำให้เกิดความตระหนักในการสืบสานประเพณีจึงรวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์งานและออกแบบ

ภาพที่ 1.กลุ่มอบรมการออกแบบลายผ้าไหม

 

และเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน คณะอาจารย์ผู้ควบคุมงาน รวมไปถึงคณะวิทยากรผู้มีองค์ความรู้ ได้มีการลงพื้นที่อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับออกแบบลายผ้าไหมให้กับชุมชน ชาวบ้าน ในตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

เพื่อให้ชาวบ้าน มีการออกแบบลายผ้าไหมเป็นของตนเองหรือเป็นเอกลักษณ์ในตำบลบ้านคูหรือในชุมชนของตนเอง เพื่อจำหน่ายต่อยอดทำเป็นธุรกิจในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับ ครอบครัว

อื่นๆ

เมนู