กระผม ไพโรจน์ ตรีศรรัมย์ ประเภทประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 บ้านบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7  และบ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T คือ ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร อาหารประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำในท่องถิ่น

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

1)ประชุมออนไลน์กับทางทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

2)ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ณ วัดใหม่สามัคคี บ้านโนนสะอาด 

3)ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและกรอกข้อมูล U2T คือข้อมูล ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร อาหารประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำในท่องถิ่น

โคกหนองนา

สถานที่ : บ้านหนองแอ่ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

การบริหารที่ดิน 30 : 30 : 30 : 10 เป็นเกณฑ์ปรับใช้ ตัวอย่างเช่นพื้นที่ส่วนแรก 30 เปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับขุดสระน้ำ เพื่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำที่กินหรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้ รอบ ๆ ขอบสระปลูกไม้ต้นที่ไม่ใช้น้ำมาก  เลี้ยงวัวเพื่อเป็นรายได้เสริม และยังสามารถน้ำมูล มาใช้ในการปลูกผัก  ใช้พลังงานแสนอาทิตย์ในการสูบน้ำเข้าบ่อเลี้ยงปลา

และอีกส่วนหนึ่งปลูกข้าว

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

อบรมครบทุกวิชาแล้ว

สรุปแผนการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

สัปดาห์แรก  ประชุมชี้แจงการทำงาน/วิธีการดำเนินงาน

สัปดาห์ที่ 2–3 จัดโครงการฯ สำรวจและวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

สัปดาห์ที่ 4–5 ประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการรายงานต่ออาจารย์ประจำตำบลและสรุปผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

 

อื่นๆ

เมนู